Modli sa srdcom, jednoducho, úprimne, s pokorou, dôverou, vytrvalosťou a trpezlivosťou. Vyhni sa roztržitosti, netrpezlivosti chcieť všetko hneď a vidieť hneď výsledky. Vyhni sa magickému chápaniu modlitby – mať Boha iba na automatické plnenie svojich prianí. Prijmi z Božej ruky všetko v čase a spôsobe, ktorý dáva. Uver, že je skutočne živý a že počuje a vidí všetko v tvojom srdci. Uver, že je skutočne dobrotivý. Nezľakni sa rôznych stavov suchopárnosti a bezútešnosti a nepodliehaj citovým výkyvom, náladovosti. Cvič sa v stabilite, v prijímaní a vysporiadaní sa so všetkými stavmi duše v neustálej vernosti Bohu. Najlepšia modlitba je vnútorný, úprimný a neustály vzťah a kontakt s Pánom v mysli, srdci, vôli, citoch a celej tvojej bytosti. Modlitba je nielen ústna, ale môže sa ňou stať všetko, čo si myslíš, hovoríš alebo konáš. Je to nasmerovanie tvojho srdca k Pánovi, hovorí sv. Ján Zlatoústy. A nikdy nezabudni – ak sa chceš naučiť dobre modliť, potrebuješ ísť do školy našej nebeskej Matky, Panny Márie. Vždy ju zavolaj, aby sa modlila spolu s tebou. Popros ju, aby ťa viedla a udržovala tvoje srdce v modlitbe. Odovzdávaj svoje modlitby do jej rúk a ona ich prednesie svojmu Synovi. Ak ju neopustíš, ona zostane s tebou a privedie ťa tam, kde tvoje srdce nájde pokoj, ktorý hľadáš. Už tu na zemi a ak vytrváš do konca, aj v nebeskom kráľovstve.

Najdôležitejšia v živote človeka je láska…

„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa,
nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti
prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska.“
(1 Kor 1-13)

Modlitba sv. Terezky z Lisieux za dar lásky

„Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky!
Preto si želám a prosím:
moje myšlienky nech sú láskou,
moje mlčanie nech je láskou,
moje modlitby nech sú láskou,
moje práce nech sú láskou,
moje utrpenie nech je láskou,
moje obety nech sú láskou,
moja pokora nech je láskou,
moje sebazapieranie nech je láskou,
môj odpočinok nech je láskou,
moja ľútosť nech je láskou,
celý môj život nech je láskou,
moje umieranie nech je láskou.
Ó, môj Bože, daj mi ústa lásky,
ó, môj Bože, daj mi oči lásky,
ó, môj Bože, daj mi ruky i nohy lásky,
premeň ma celú (celého) v lásku. Amen.“

„Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká,
všetko sa pomíňa, iba Boh je večný.“

(Sv. Terézia Avilská)

Modlitba optinských starcov

Daj mi, Pane, s pokojnou mysľou prijať všetko, čo mi
tento deň prinesie.
Daj, aby som sa celkom oddal tvojej svätej vôli. Každú
hodinu tohto dňa ma naprávaj a poúčaj vo všetkých
veciach.
Akékoľvek zvesti by som prijal počas dňa, nauč ma
prijať ich pokojne a s pevným presvedčením, že všet-
ko spĺňa tvoju svätú vôľu.
Veď všetky moje myšlienky a pocity vo všetkom, čo
konám a hovorím.
Ak sa vyskytnú nepredvídané veci, nedaj mi zabud-
núť, že všetko je poslané od teba.
Nauč ma úctivo a rozumne nažívať s každým členom
mojej rodiny, aby som nikomu neprivodil roztrpče-
nie ani zármutok.
Udeľ mi, Pane, silu prekonať námahy dňa a znášať
všetky udalosti, ktoré prinesie.
Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa, veriť, trpieť, od-
púšťať a milovať.
Amen.

(Zdroj: E-zine Prešovskej eparchie. [online] Dostupné na interne-
te: http://www.zoe.sk/?citaren&id=284.)

Scroll Up