Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou.
Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Chvála Najsvätejšej Trojice

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému;
ako bolo na počiatku,
tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Anjel Pána

Touto modlitbou si uctievame tajomstvá zvestovania a vte-
lenia Božieho Syna. Modlievame sa ju, keď zvonia na Anjel

Touto modlitbou si uctievame tajomstvá zvestovania a vte-
lenia Božieho Syna. Modlievame sa ju, keď zvonia na Anjel

Pána ráno, napoludnie a večer.
V. Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
R. A ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas’, Mária.
V. Hľa, služobnica Pána.
R. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas’, Mária.
V. A Slovo sa telom stalo.
R. A prebývalo medzi nami.
Zdravas’, Mária.
V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš
Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše
svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli
k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Vo veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme Ra-
duj sa, nebies Kráľovná.

Raduj sa, nebies Kráľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

V. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
R. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa.
Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána
Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme
na príhovor jeho Rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti
večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný.
Amen.

Nicejsko-carihradské vyznanie viery

Verím v jedného Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla,
pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného,
jednej podstaty s Otcom.
Skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu
zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého
vzal si telo z Márie Panny
a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný
za vlády Poncia Piláta,
bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych
podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba,
sedí po pravici Otca.

A zasa príde v sláve
súdiť živých i mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého,
Pána a Oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva
tá istá poklona a sláva
ako Otcovi a Synovi.
On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú,
katolícku, apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst
na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych
a život budúceho veku.
Amen.

Fatimská modlitba – Ó, Ježišu

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše, najmä tie,
ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Pod tvoju ochranu

Ide o najstaršiu mariánsku antifónu, ktorú sa kresťania
modlia, aby boli chránení pred všetkým zlom a nešťastím
a sprevádzaní materinskou pomocou Panny Márie. Latinské
slovo „praesidium“ (ochrana) má v pôvodnom texte význam
hradieb pevnosti, aby sa vyjadrila sila a moc tejto ochrany.
Diabol nenávidí, keď sa človek s dôverou dieťaťa utieka pod
ochranu nebeskej Matky, pretože vtedy je tento človek mimo-
riadne chránený.


Pod tvoju ochranu sa utiekame,
svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.

Strelná modlitba:
Panna Mária, skry mňa (môjho manžela/manželku, deti,
rodinu, spoločenstvo, farnosť, vlasť) pod svoj ochranný
materinský plášť.

Chválospev Panny Márie – Magnifikat

Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle
blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
Amen.

Spomeň si, svätá Panna Mária

(Modlitba sv. Bernarda)

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že
by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu,
teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbu-
dený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna
panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbo-
hý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni
moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Zdravas’, Kráľovná, Matka milosrdenstva

Zdravas’, Kráľovná, Matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.
A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó, milostivá a nad všetky pobožná,
ó, presladká Panna, Matka Božia, Mária.
Amen.

Nech je zvelebený Boh

Nech je zvelebený Boh.
Nech je zvelebené jeho sväté meno.
Nech je zvelebený Ježiš Kristus,
pravý Boh a pravý človek.
Nech je zvelebené meno Ježišovo.
Nech je zvelebené jeho Najsvätejšie Srdce.
Nech je zvelebená jeho predrahá Krv.
Nech je zvelebený Ježiš v Najsvätejšej
sviatosti oltárnej.
Nech je zvelebený Utešiteľ Duch Svätý.
Nech je zvelebená svätá Matka Božia, Mária.
Nech je zvelebené jej sväté a nepoškvrnené počatie.
Nech je zvelebené jej slávne nanebovzatie.
Nech je zvelebené meno panenskej Matky Márie.
Nech je zvelebený svätý Jozef, jej prečistý ženích.
Nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch a svätých.
Amen.

Modlitba k anjelovi strážnemu

Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa, vždy pri mne stoj.
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy v každej chvíli
viedol/-dla život Bohu milý,
a tak tebou chránený/-á
bol/-a raz v nebi spasený/-á.
Amen.

Modlitba za zosnulých – Odpočinutie večné

Odpočinutie večné daj dušiam, Pane,
a svetlo večné nech im svieti.
Nech odpočívajú v pokoji.
Amen.

Scroll Up