MODLITBY OSLOBODENIA OD ZLÉHO

Pôvod modlitby Pancier sv. Patrika
(Text modlitby je na str. 34.)

Ide o modlitbu, ktorú podľa tradície zostavil
sv. Patrik, apoštol Írska, približne vo veľkonočnom
období roku 433. Podľa životopisných údajov ju zložil
v rozhodujúcej chvíli, keď sa pripravoval do ťažkého
duchovného boja medzi ním a pohanskými kňazmi –
druidmi, ktorí vykonávali najväčšie praktiky mágie,
aby zabránili šíreniu kresťanstva na území dnešné-
ho Írska a aby zlikvidovali svätého Patrika. Vďaka tej-
to modlitbe, ktorú prednášal Bohu s veľkou pokorou
a dôverou, však ostal nažive a bol neustále chránený
od každého zla.

Z Božieho vnuknutia sa vydal na cestu k najvyššie-
mu vládcovi vtedajšieho Írska, kráľovi Leoghairovi,
na vrch Tara, na ktorom sa nachádzalo hlavné mesto
vtedajšieho Írska, zasvätené pohanským božstvám.
Na tomto mieste sa prinášali najväčšie pohanské kul-
tové obety a vzývali sa démonické sily. Kráľ poveril
druidov, aby sa ukryli v blízkosti cesty, po ktorej mal
sv. Patrik prichádzať, a aby ho zabili. Keď sv. Patrik
a jeho spolupracovníci prechádzali týmto nebezpeč-
ným úsekom, spievali Bohu uvedený hymnus. Podľa
tradície druidi videli iba laň nasledovanú mláďatami
a nechali ich prejsť. Preto sa tento hymnus nazýva aj
Volanie lane (The Deer’s Cry) a bol zhudobnený.

Pri stretnutí svätého Patrika a druidov na vrchu Tara
svätec a jeho družina boli priamo pred očami kráľa
Božou mocou uchránení od nepriateľských úkladov
a dokonca bol porazený aj najvyšší arciknieža drui-
dov, keď vykonával levitáciu prostredníctvom démo-
nických síl. Božia moc pôsobenie temných síl zničila
a on sa zrútil dolu. Božou mocou boli zničené všet-
ky čary a ich účinky. Keď najvyšší vládca Leoghaire
videl Božiu silu, ktorá konala skrze svätého Patrika,
udelil povolenie hlásať evanjelium.

Podľa vzoru sv. Pavla, ktorý hovorí v Liste Efezanom
(6, 11n), aby sme si obliekli Božiu výzbroj, je aj v tej-
to modlitbe zahrnuté obliekanie si jednotlivých
častí Božej výzbroje prostredníctvom vzývania
Najsvätejšej Trojice, moc tajomstiev života Pána
Ježiša Krista a pomoc anjelov a svätých.


Ide o prosbu, aby sa všetka uvedená duchovná moc
postavila medzi človeka a to, čo by chcelo škodiť jeho
duši i telu – diabol, žiadostivosť, prírodné živly.

Táto modlitba má v Cirkvi a najmä v anglicky hovo-
riacich krajinách veľkú tradíciu. Jej časti sa používa-
jú ako pieseň i ako hymnus v rámci liturgie hodín.
V samotnej angličtine existuje niekoľko verzií.

Tento preklad bol zostavený podľa doslovného pre-
kladu starého írskeho textu tak, aby bol čo najzrozu-
miteľnejší na pochopenie pri zachovaní duchovného
významu a tiež teologickej jednoznačnosti (alebo
presnosti). Nech slúži na duchovnú pomoc a ochra-
nu osobitne pre tých, ktorí sú vystavení pokušeniam
a mimoriadnemu pôsobeniu Zlého.

Je potrebné prosiť o ochranu s veľkou pokorou a vy-
trvalosťou pravidelne každý deň, najlepšie vždy ráno.

Modlitba Pancier sv. Patrika s ďalšími modlitba-
mi (str. 34).

Modlitba k Najsvätejšej Trojici

Živý a pravý Bože, klaniam sa tvojej božskej vzneše-
nosti. Vzdávam ti úctu celou mysľou, celým srdcom
a celou dušou. Obetujem ti svoj život a svoju prácu.
Odovzdávam sa do tvojich rúk a so slepou vierou sa
zverujem tvojmu milosrdenstvu. Prosím ťa o odpus-
tenie mojich hriechov. Pomáhaj a chráň ma každú
chvíľu môjho života. Ukry ma pod tvoje krídla.

Večný Bože Otče, vo svojej všemohúcnosti a vzne-
šenosti ma osloboď od všetkých zákerných úkladov
diabla a od každého zla. Daj mi silu a vytrvalú túžbu,
aby som na tvoju slávu a pre moju spásu zachovával
tvoje prikázania a ponaučenia, ktoré nachádzam vo
Svätom písme.

Sláva Otcu.

Ježišu Kriste, jediný Otcov Syn a môj starší brat, Je-
žišu, môj osloboditeľ a učiteľ, skrze tvoje umučenie
a smrť ma osloboď od zákerných úkladov diabla a od
každého zla. Nedaj, aby som podľahol zvodom a po-
kúšaniam diabolského nepriateľa. Daj, aby som, po-
silnený tvojím telom a tvojou krvou, kráčal k tebe
s veľkou vierou ako tvoj učeník.

Sláva Otcu.

Duchu Svätý a mocný, skrze tvoju prítomnosť vo mne
a vo svätej Cirkvi ma osloboď od zákerných úkladov
diabla a od každého zla. Osvecuj a posilňuj ma svoji-
mi darmi a charizmami, aby som spoznal a odmietal
nepriateľove úklady proti viere a katolíckej morálke.

Dodaj mi tvoju vzácnu útechu, ktorá prevyšuje kaž-
dú inú útechu, čo mi ponúka svet, a pomáhaj mi žiť
v pravde a láske.

Sláva Otcu.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: + Mons. Eduard Koj-
nok, rožňavský diecézny biskup, Rožňava 21. 5. 2008, č. 882/2008.)

Modlitba prosby k Bohu Otcovi I.

Bože, Stvoriteľ i Ochranca ľudského rodu, ty si stvoril
človeka na svoj obraz a krstnou milosťou si obdivu-
hodne obnovil jeho dôstojnosť. Pohliadni na mňa,
tvojho služobníka a vypočuj moje prosby. Prosím ťa,
nech v mojom vnútri zažiari jas tvojej slávy, aby som
ťa po prekonaní všetkého útlaku, strachu a hrôzy
mohol s pokojnou mysľou i duchom spoločne chvá-
liť s bratmi v tvojej Cirkvi. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Modlitba prosby k Bohu Otcovi II.

Všemohúci Bože, ty dávaš opusteným prebývať v do-
moch a väzňov privádzaš k šťastiu, pozri na moje utr-
penie a príď mi na pomoc; premôž ničomného ne-
priateľa, aby mi udelená sloboda po premožení jeho
moci priniesla pokoj; nech ťa po návrate k pokojnej
zbožnosti môžem velebiť za to, že svojmu ľudu dávaš
silu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, Die 2 Maii 2016, Prot. N. 1653/2016.)

Modlitba k Ježišovi Kristovi I.

Ježišu, môj vykupiteľ a osloboditeľ, klaniam sa ti ako
tí, ktorých si počas svojho života stretol, poľutoval
a oslobodil z krutej moci diabla. Premáha ma tvoje
milosrdenstvo a tvoja dobrota, ale zároveň uznávam
tvoju silu a moc nad satanom a jeho spoločníkmi. Ty
si pohrozil zlým duchom a oni vyšli zo svojich obetí.
A svojim synom si vrátil zrak, sluch, reč, ale nado-
všetko radosť a milosť.

Môj Ježišu, aj mňa sužuje pekelný nepriateľ a bráni
mi v každodennom raste a práci a ruší môj nočný od-
počinok. Veľmi silno cítim jeho prítomnosť, najmä
keď sa denne snažím žiť dobrým a bezhriešnym ži-
votom.

Verím v teba, drahý Ježišu.

Ty si živý Boží Syn, splodený Otcom a zjednotený
s Duchom Svätým. Aby si ma vyslobodil z otroc-
tva hriechu a diabla, neváhal si zostúpiť medzi nás,
opustiť svoj nebeský príbytok a stať sa človekom ako
my. Prijal si krehké ľudské telo a hlásal si medzi nami
blahozvesť slobody. Aby si nám prejavil svoju lásku,
prijal si Otcov plán, vystúpil si na Kalváriu a v kru-
tých mukách si za nás zomrel. Vylial si za nás svoju
krv a priniesol si nám víťazstvo nad diablom. Amen.

Klaniam sa ti, môj Ježišu, a ďakujem ti v mojom
mene, v mene Cirkvi a celého ľudstva, že si nám zno-
va dal možnosť piť čistú vodu z tvojich prameňov
spásy.

Skrze tvoju krv, vyliatu za nás, osloboď ma od všet-
kých útokov diabla. Buď so mnou, keď ma pokúša
telo a svet.

Chráň ma na ceste k tebe, chráň moje zdravie, moju
rodinu, môj domov a moju prácu. Daj, aby som stále,
v každej chvíli dňa cítil tvoju prítomnosť.

Otče náš.

Od klamných úkladov diabla osloboď nás, Pane.
Od hnevu, nenávisti a každej zlej túžby osloboď nás,
Pane.
Od pekelného trestu osloboď nás, Pane.

Modlime sa.

Milosrdný a verný Bože, ty ustavične voláš tých, ktorí
sa od teba vzdialili, aby sa obrátili a žili; krvou svojho
Syna ich znova uzdravuješ z diabolských klamstiev.
Obdar nás vôňou svojej milosti, aby sme sa obnovili
tvojím Duchom Svätým a opätovali tvoju večnú a ne-
konečnú lásku. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba k Ježišovi Kristovi II.

Ježišu, môj osloboditeľ,
môj Pán a môj Boh, môj Pán a moje všetko,
ty si nás svojou obetou na kríži vykúpil
a zvíťazil si nad satanom.

Osloboď ma od jeho zákernej prítomnosti
a od všetkých jeho hrozieb.
O to ťa prosím skrze tvoje meno,
o to ťa prosím skrze tvoju krv vyliatu za nás,
o to ťa prosím skrze kríž,
na ktorom si za nás obetoval svoj život,
o to ťa prosím na príhovor nepoškvrnenej a bolestnej
Panny Márie, ktorá stála pod krížom.

Nech ma krv a voda,
ktoré vyšli z tvojho prebodnutého boku na kríži,
očistia, posvätia, obmyjú a oslobodia.
Uzdrav ma, Pane. Osloboď ma, Pane.
Pomôž mi, Pane. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: + Mons. Eduard Koj-
nok, rožňavský diecézny biskup, Rožňava 21. 5. 2008, č. 882/2008.)

Modlitba oslobodenia od rôznych druhov zla

Duch Pána, Duch Boží, Otče, Syn a Duch Svätý, Naj-
svätejšia Trojica, Nepoškvrnená Panna Mária, anjeli,
archanjeli a svätí v nebi, zostúpte na mňa.

Premeň ma, Pane, utvor ma, naplň ma sebou, konaj
cezo mňa. Odožeň odo mňa všetky sily zla, znič ich,
aby som bol znova zdravý a mohol dobre pracovať.

Oddiaľ odo mňa čary, (porobenia1
), čiernu mágiu, čierne omše, začarované predmety,
upísania sa, prekliatia, urieknutie, útoky zlého ducha,
(diabolské zamorenie2), diabolské posadnutie,
diabolskú obsesiu, všetko, čo je zlé, hriech, neprajnosť,
závisť, pokrytectvo, fyzickú, psychickú, morálnu
a duchovnú chorobu, ktoré pochádzajú od zlého ducha.

Spáľ všetky tieto druhy zla v pekelnom ohni, aby
už nikdy viac nedoliehali na mňa ani na žiadne
iné stvorenie na tomto svete.

Mocou všemohúceho Boha, v mene Ježiša Krista
Spasiteľa, prostredníctvom Nepoškvrnenej Panny
nech ma opustia všetci nečistí duchovia a všetky ich
prejavy, ktoré ma znepokojujú. Nech hneď a raz na-
vždy odídu do večného pekla zviazané sv. Michalom,
archanjelom, sv. Gabrielom, sv. Rafaelom, našimi an-
jelmi strážnymi, pošliapané pätou Najsvätejšej Ne-
poškvrnenej Panny. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, Die 2 Maii 2016, Prot. N. 1653/2016.)
Podľa niektorých prekladov tejto modlitby možno doplniť aj ter-
míny, ktoré sú uvedené v zátvorkách.
1 – Malefíciá.
2 – Diabolské zamorenie (infestácia) je diabolské pôsobenie
na miesta, domy a predmety s cieľom uškodiť človeku, ktoré sa
často prejavuje cez rôzne vyrušovania.

Modlitba pretrhnutia prekliatí

V mene Ježiša Krista pretŕham všetky prekliatia,
ktoré vznikli v dôsledku mojich hriechov (treba ich
slovami vyjadriť…).

V mene Ježiša Krista pretŕham všetky tie kliatby,
pretínam, lámem, ničím a ruším ich platnosť na celú
večnosť, navždy.

V mene Ježiša Krista od tohto momentu, od tejto
chvíle som slobodný od týchto prekliatí úplne a na-
vždy – v mene Ježiša Krista. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, Die 2 Maii 2016, Prot. N. 1653/2016.)

Modlitba k Panne Márii, Pomocnici kresťanov

Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Matka
naša, Pomocnica kresťanov, vypočuj našu modlitbu
a svojimi rukami ju polož pred trón tvojho Syna Je-
žiša.

Ty si od Boha skrze svojho Syna prijala poslanie bojo-
vať spolu s ním proti pekelným mocnostiam a pýche
satana. Preto ťa Boh vo chvíli tvojho počatia obdaril
nepoškvrnenosťou a naplnil svojou milosťou. Ako
Pomocnica kresťanov nás preto môžeš sprevádzať na
ceste k tvojmu Synovi Ježišovi.

Prosíme ťa, Panna Mária, aby nám Boh na tvoj prí-
hovor poslal svojich anjelov, aby vyhnali spomedzi
nás všetkých zlých duchov, ktorí nás chcú oklamať.
Otvor naše uši, aby sme aj my počuli hlas Michala,
archanjela, z neba: „Kto je ako Boh?“

Pomáhaj nám, aby sme sa podľa tvojho vzoru stáva-
li pokornejšími pred Bohom i pred ľuďmi. Pomáhaj
nám rozhodnejšie bojovať proti duchom nečistoty
a vzbury. Roznecuj náš smäd po modlitbe. Pomáhaj
nám často prijímať sviatosti, najmä sviatosť zmie-
renia a Eucharistiu. Pomáhaj nám milovať každého
človeka, odpúšťať každému a s každým nažívať v po-
koji.

Božia Matka, utiekame sa pod plášť tvojho milosr-
denstva a veríme, že budeme chránení pred diab-
lovými hrozbami. Panna Mária, chráň v nás lásku
k Bohu, horlivosť za Božiu slávu, poslušnosť Božím
zákonom a radosť z prežívania evanjelia.

Buď s nami v poslednej chvíli nášho života, chráň
nás pred pokušeniami, pochybnosťami, strachom
a vzburou, ktorými na nás bude útočiť diabol v po-
slednej chvíli nášho života.

Pomôž nám, aby sme po pozemskom živote, preži-
tom v spojení s Otcom, Synom a Svätým Duchom
spolu s tebou prežívali večnú slávu, kde sa definitív-
ne zavŕši víťazstvo nad diablom. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, Die 2 Maii 2016, Prot. N. 1653/2016.)

Modlitba k sv. Benediktovi

Slávny svätý Benedikt, vznešený príklad čností, čis-
tá nádoba Božej milosti, pokorne kľačím pred tebou.
Prihováram sa tvojmu srdcu plnému lásky, aby si oro-
doval za mňa pred Božím trónom. K tebe prichádzam
vo všetkých nebezpečenstvách môjho každodenné-
ho života. Chráň ma pred nepriateľmi a pomáhaj mi
vo všetkom ťa nasledovať. Nech ma vždy sprevádza
tvoje požehnanie, aby som sa tak vyhol každej príle-
žitosti na hriech. Tvoje srdce bolo vždy naplnené lás-
kou, súcitom a milosrdenstvom voči tým, ktorí boli
pokúšaní a sužovaní: vypros mi teda, svätý Benedikt,
milosti, priazeň a to, čo v tejto chvíli potrebujem. Ty
si nikdy neodmietol tých, ktorí ťa prosili o pomoc.
Preto k tebe prichádzam dnes aj ja a verím, že vypo-
čuješ moju prosbu a vyprosíš mi od Ježiša potrebné
milosti. O to ťa prosím na väčšiu Božiu slávu a moju
spásu. Pomôž mi, svätý Benedikt, žiť a umierať ako
verný Boží Syn vždy odovzdaný do Božej vôle a raz
dosiahnuť večnú radosť v nebi. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: + Mons. Eduard Koj-
nok, rožňavský diecézny biskup, Rožňava 21. 5. 2008, č. 882/2008.)

Modlitba z medaily sv. Benedikta

(zvlášť v pokušeniach)

Nech mi je svetlom Svätý kríž,
a nikdy vodcom prekliaty drak.
Choď preč, satan, duch zlosti,
nikdy ma nepokúšaj v márnosti.
Zlé je to, čo mi ponúkaš.
Sám si svoje jedy vypi!

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, Die 2 Maii 2016, Prot. N. 1653/2016.)

Modlitba sv. Antona Paduánskeho

Bože, Otče všemohúci, vševediaci a všemocný, Stvo-
riteľ neba i zeme, ty, ktorý zázračným a neomylným
spôsobom vládneš celému svetu, urob, aby každý člo-
vek plnil tvoju najsvätejšiu vôľu a podľa nej žil.

Prinavráť odveký ustálený poriadok, ktorý si dal stvo-
reniu. Urob koniec všetkým počinom satana, ktorý
chce priviesť k zničeniu celé ľudstvo a svet; ktorý
sa usilovne snaží zničiť každého človeka, ktorého si
stvoril na svoj obraz a svoju podobu.

Ochráň nás, nebeský Otče, pred všetkými jeho ne-
návistnými činmi, ochráň svet pred vyhubením,
všetkými druhmi nešťastí a vojnami. Pozri na Ježiša
Krista, tvojho Syna, ktorý za nás daroval na kríži ne-
vinný život, aby nás vykúpil svojou krvou.

Prosíme ťa o to na príhovor Nepoškvrnenej Panny
Márie, svätého Michala, archanjela, anjelov a svä-
tých.

Prosíme ťa preto, nebeský Otče, zachráň a osloboď
nás z osídiel satana, ktoré nám neustále strojí. Pozri,
nebeský Otče, na našu slabosť a neschopnosť. Preto
ťa pokorne prosíme: Príď pomôcť svojmu utrápené-
mu ľudu, urob koniec vlády satana. Svätý Michal,
archanjel, staň si ešte raz do čela svojho nebeského
vojska a so svojím výkrikom „Kto je ako Boh?“ príď
nám pomôcť v tomto nerovnom boji dobra so zlom,
aby znovu zavládol pokoj vo svete. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, Die 2 Maii 2016, Prot. N. 1653/2016.)

Ruženec oslobodenia

Modlí sa na klasickom ruženci. Bol zostavený podľa slov Svätého
písma (porov. Jn 8, 32; Lk 18, 38).

Ak sa modlím za seba:

1. Na začiatku:

Verím v Boha.

2. Na veľkých zrnkách:

„Až keď ma Ježiš oslobodí, budem naozaj slobodný.“

3. Na malých zrnkách:

„Ježišu, zmiluj sa nado mnou hriešnym, Ježišu,
uzdrav ma, Ježišu, zachráň ma, Ježišu, osloboď ma!“

4. Po každom desiatku:

Sláva Otcu.
Fatimská modlitba – Ó, Ježišu.

5. Na konci:

„Zdravas’, Kráľovná, Matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.
A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó, milostivá a nad všetky pobožná,
ó, presladká Panna, Matka Božia, Mária.
Amen.“

Ak sa modlím napr. za rodinu:

1. Na začiatku:

Verím v Boha.

2. Na veľkých zrnkách:

„Až keď Ježiš oslobodí moju rodinu, bude naozaj slo-
bodná.“

3. Na malých zrnkách:

„Ježišu, zmiluj sa nad mojou rodinou, Ježišu, uzdrav
moju rodinu, Ježišu, zachráň moju rodinu, Ježišu, oslo-
boď moju rodinu!“

4. Po každom desiatku:

Sláva Otcu.

Fatimská modlitba – Ó, Ježišu.

5. Na konci:

„Zdravas’, Kráľovná, Matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.
A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó, milostivá a nad všetky pobožná,
ó, presladká Panna, Matka Božia, Mária.
Amen.“

(V kresťanských kníhkupectvách je možné kúpiť si aj knihu Ruženec
oslobodenia s obsiahlejším popisom a množstvom svedectiev.)

Litánie za oslobodenie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, Matka oslobodenia, oroduj za nás.
Svätá Mária, Panna víťazná,
Svätá Mária, zatienená mocou Najvyššieho,
Svätá Mária, ktorej potomstvo rozšliapalo satanovu
hlavu,
Svätá Mária, útočište hriešnikov,
Svätá Mária, oslobodenie a uzdravenie nemocných,
Svätá Mária, nádej zúfalých,
Svätý Michal, silný v boji,
Svätý Michal, postrach démonov,
Svätý Michal, anjel pokoja,
Svätý Michal, opora Božieho ľudu,
Od satanovej moci a jeho pokušení, osloboď nás,
Pane Ježišu.

Od prekliatia skrze modly a bludné náuky,
Od démonickej posadnutosti,
Od zvodov ducha temnôt,
Od útokov čarodejníkov a majstrov okultizmu,
Od diabolských spolkov, ktoré nás robia otrokmi satana,
Od modloslužby, špiritizmu a satanizmu,
Od siekt, čarodejníctva a tajných spolkov,
Od sklonov k veštectvu a falošným proroctvám,
Od falošných vízií a klamných snov,
Od všetkých prekliatí,
Od chorôb, ktoré sú spôsobené čarami,
Od ducha smrti, ktorý navádza na vraždy a samo-
vraždy,
Od zranení z detstva,
Od blokov v emóciách a v našich duševných schop-
nostiach,
Od beznádeje a ducha strachu, ktorý ničí vieru
v Boha,
Od ducha pýchy a panovačnosti,
Od hriechu proti Duchu Svätému,
Od odmietania odpustiť našim nepriateľom,
Od nenávistných a smilných myšlienok,
Od diabolských útokov v hodine smrti,
Od očistcových múk,
Od večného zatratenia,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

Modlime sa.
Všemohúci Bože, chválime ťa za tvoju lásku, tvoje
milosrdenstvo, tvoju moc a za víťazstvo Baránkovej
krvi, tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Chváli-
me ťa za našu Matku, Pannu Máriu. Všetkých, ktorí
sa utiekame pod jej materinskú ochranu, osloboď od
každého zla, ktoré nás zotročuje. Osloboď nás od moci
temnoty, aby sme mohli žiť v slobode Božích detí, vo
víťaznom triumfe vzkrieseného Krista. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č.
1170/16, 21. 10. 2016.)

Modlitba oslobodenia seba samého

Ježišu, dôverujem ti.
V mene Ježiša Krista ti prikazujem, nečistý duch,
ktorý ma trápiš a sužuješ (môžeš nečistého ducha
konkrétne pomenovať), odíď odo mňa a nikdy viac sa
ku mne nevracaj.
Duchu Svätý, naplň ma. Zaplň vo mne všetky prázd-
ne miesta, ktoré zostali po nepriateľovi našej spásy.
Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č.
1170/16, 21. 10. 2016.)

Modlitba v mene Pána Ježiša Krista

Pane Ježišu Kriste, vyznávam, že som hriešny. Ty si
mi vo svojom nekonečnom milosrdenstve odpustil
hriechy a obmyl si moju dušu svojou najdrahšou Kr-
vou. Vyznávam, Pane, že bez teba nemôžem nič dob-
ré a spásonosné urobiť.
Volám tiež na pomoc tvoju nepoškvrnenú Matku
Máriu, svätého Michala, archanjela, všetkých an-
jelov a svätých. Skrze ich orodovanie sa utiekam
k tebe, Pane Ježišu Kriste, a prijímam moc, ktorú mi
udeľuješ, aby som premáhal nástrahy satana a zlých
duchov (porov. Mk 16, 17).

Pane Ježišu Kriste, prosím, rozkáž, aby sa
zlí duchovia vzdialili od nás/odo mňa a odišli do
pekla! (opakuje sa)

– duchovia pýchy, domýšľavosti a neposlušnosti,
– duchovia vzdoru, vzbury a rebélie,
– duchovia nenávisti a kliatby,
– duchovia zápasov, týrania a vrážd,
– duchovia žiarlivosti a závisti,
– duchovia žiadostivosti a zmyselnosti,
– duchovia sebaukájania a smilstva,
– duchovia pornografie a nečistoty,
– duchovia násilia, krvismilstva a prostitúcie,
– duchovia hnevu a zlosti,
– duchovia krádeží a lúpeží,
– duchovia alkoholizmu, drog a nikotínu,
– duchovia lenivosti a záhaľčivosti,
– duchovia podozrievania a poškodzovania,
– duchovia klamstva, podvádzania a manipulácií,
– duchovia vlažnosti, ospalosti a apatií,
– duchovia ohovárania a nactiutŕhania,
– duchovia posudzovania a osočovania,
– duchovia nenásytnosti, obohacovania a výbojnosti,
– duchovia nevery a nedôvery,
– duchovia nezodpovednosti, nedbanlivosti a never-
nosti,
– duchovia násilia a vojny,
– duchovia neodpustenia a pomsty,
– duchovia falošných príjemností a výhod,
– duchovia chorôb a náhlych bolestí,
– duchovia smútku, znechutenia a depresií,
– duchovia poverčivosti, sektárstva a okultizmu,
– duchovia mágie, čarov, veštenia a urieknutia,
– duchovia zlorečenia,
– duchovia zabíjania nenarodených a eutanázie,
– duchovia beznádeje, zúfalstva a samovražedných
myšlienok,
– duchovia strachu, úzkosti a skľúčenosti,
– duchovia falošnej mystiky odvádzajúcej nás
od Boha a spásy,
duchovia bludárstva a rúhania sa,

Pane Ježišu Kriste, prosím, rozkáž, aby sa zlí ducho-
via vzdialili:
– od našich rodín, príbuzných, priateľov, známych a
susedov!
– od hraníc našej vlasti, ktorá má byť kráľovstvom
Krista a Márie!
– od všetkých národov zeme, vykúpených Ježišovou
krvou!
– od našich bratov a sestier, ktorých pri svätom krste
obmyla Ježišova krv a naplnila milosť Ducha Sväté-
ho!

Našou silou a mocou je Ježiš Kristus, náš Pán a Spasi-
teľ! Patríme jemu a sme deťmi nebeského Otca!

Najsvätejšia Matka, prikry nás plášťom svojej mate-
rinskej starostlivosti! Chceme navždy patriť Ježišovi
a tebe! Svätý Michal, archanjel, bráň nás proti úto-
kom satana! Naši anjeli strážcovia a svätí patróni,
príďte nám na pomoc!

Pane a Bože náš, tebe chceme patriť v živote i v smr-
ti. Amen.

(Pôvodná verzia textu, v ktorej sa nachádzal priamy príkaz zlým
duchom v mene Pána Ježiša Krista, bola zmenená na formu
prosby. Pôvodná verzia textu modlitby má imprimatur: Mons.
Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice –
Prot. č. 1170/16, 21. 10. 2016.)

Modlitba preseknutia pút(1)

Pane Ježišu, Syn živého Boha, Lekár duše i tela, Oslo-
boditeľ utláčaných! Všetko bolo stvorené skrze teba:
svet viditeľný i neviditeľný. Zmiluj sa nado mnou
a zlom i znič všetky zlé putá medzi mnou a všetký-
mi ľuďmi (môžeš menovať konkrétnych ľudí), ktorí
mi ublížili, priali zlo či zlorečili. Nech sú všetky tieto
putá zlomené definitívne a úplne, navždy a naveky.

Svojím víťazným krížom ma osloboď od akéhokoľ-
vek zásahu nečistých duchov (môžeš menovať kon-
krétnych duchov). Svojím svetlom rozožeň temnotu
zlých duchov a ich klamstvá a pasce. Zmar ich útoky,
rozlom ich reťaze a znič ich zbrane.

Znič, zruš a pretni každú kliatbu, zlorečenie, uriek-
nutie i každú zlomyseľnosť, ktorú satan a jeho spolu-
pracovníci na mňa (moju rodinu, môj majetok) uvali-
li. Osloboď ma od každej psychickej záťaže a každého
démonického puta, duchovnej či telesnej neprávosti.

A vám, duchovia, rozkazujem v mene Ježiša, ktorý
nad vami zvíťazil svojím krížom a zmŕtvychvsta-
ním: poslúchnite ho a skloňte sa pred ním, lebo len
On je jediný Pán. Priznajte si porážku a okamžite
pred ním ustúpte. Vráťte sa do svojich pekiel a zo-
staňte tam spútaní reťazami pod Ježišovým krížom a
pod nohami Panny Márie. Straťte všetku moc, ktorú
ste získali nado mnou. Nech Kristovo svetlo odhalí
vaše ľsti, nech sú vaše zbrane a pasce zničené. A už
sa viac neopovážte ma trýzniť, lebo som Božie dieťa,
ktoré Ježiš vykúpil svojím utrpením a krížom. Amen.

1 – Skrze zlorečenie alebo praktizovanie mágie môže dochádzať
k tzv. spútanosti v nejakej oblasti života osoby, voči ktorej bolo
zlorečenie vyslovené, alebo ktorá praktizovala mágiu. Nie je to
ani posadnutie, ani démonický útlak, ale je to zviazanie, ktoré
má základ v duchovnej rovine, napr. spútanosť mysle (nechá-
pem, neuvedomujem si, nie som schopný vidieť určité veci)
alebo vôle (nemám silu urobiť určité rozhodnutia), spútanosť
emócií (nedokážem ich ovládať alebo prejaviť), vo vzťahoch (spú-
tanosť inou osobou, závislosť na nej). Musíme však byť opatrní
a rozlišovať, lebo môže ísť aj o čisto prirodzenú záležitosť, napr.
zlozvyk, nevyrovnané emócie, psychickú poruchu atď.


(Podľa brožúrky: Pane, príď mi na pomoc.)


(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č.
1170/16, 21. 10. 2016.)

Lámanie démonických pút

Ak ste vstúpili do kontaktu s okultizmom, ezoteri-
kou, špiritizmom, astrológiou, mágiou, reiki, jogou,
transcendentálnou meditáciou a podobnými záleži-
tosťami alebo ak ste navštívili tzv. „pranoterapeu-
tov“, rôznych liečiteľov, veštcov, špiritistov (vyvolá-
vačov duchov alebo mŕtvych) a podobné osoby, mohli
ste vstúpiť do kontaktu s ľuďmi, ktorí spolupracujú
s démonmi, a tým ste mohli odovzdať satanovi urči-
tú vládu nad sebou.

Ak ste sa sami usilovali spoznať budúcnosť skr-
ze veštenie (tarotové karty, horoskopy, iné formy
veštenia), ak ste nosili nejaké talizmany či amulety
a podobné predmety (od ktorých ste očakávali, že
vám prinesú šťastie či ochranu pred zlom), ak ste
sa zaoberali okultnými praktikami (mágia, špiritiz-
mus, okultné liečiteľstvo) alebo ak niekto robil tieto
praktiky vo vašom mene; ak ste vyslovovali mantry,
uzatvorili nejakú zmluvu so satanom, vyslovovali
zlorečenia a kliatby, prehrešili ste sa proti prvému
Božiemu prikázaniu. Preto v dôkladnej sviatosti
zmierenia proste Nebeského Otca o odpustenie. A to
aj vtedy, keď ste tieto veci robili už dávno a neboli ste
si plne vedomí toho, že hrešíte.

Zničte všetky okultné predmety, ktoré ste používali
alebo dostali. Vzývajte Ježišovo meno a pokropte ich
svätenou vodou. Proste Pána Ježiša, aby zničil každé
puto medzi vami a zlými duchmi. Potom zničte (spá-
ľte) tieto predmety.

Následne v mene Ježiša Krista pretnite démonické
putá, ktoré vznikli vďaka vyššie uvedeným prak-
tikám. Odporúčam vám urobiť to v kostole alebo
v kaplnke pred Najsvätejšou sviatosťou. Môžete to
urobiť napríklad takto:

Prečítajte si prológ Jánovho evanjelia, aby ste sa posilnili vo vie-
re (Jn 1, 1-14):

„Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha
a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha.
Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho,
čo jestvuje.
V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila.
Od Boha bol poslaný človek; volal sa Ján.
Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všet-
ci prostredníctvom neho uverili.
On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle.

Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka,
to prichádzalo do sveta.
Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal.
Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní
ho neprijali.
Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc
stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi,
ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.
To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my
sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednoro-
dený Syn, plný milosti a pravdy.“

Pomodlite sa nasledujúcu modlitbu:

Môj Bože a Otče, pokorne ťa prosím o tvoje nekoneč-
né milosrdenstvo a odpustenie. Uznávam, že som
zhrešil, keď som sa oddával praktikám, ktoré nenávi-
díš (porov. Dt 18, 10-12)… (vymenuj konkrétne prak-
tiky).

Skladám pod Ježišov kríž všetky schopnosti a sily,
ktoré som nadobudol cestou démonickej iniciácie,
a úplne sa ich od dnešného dňa zriekam (vymenuj
konkrétne schopnosti).

Zo všetkých svojich síl sa zriekam satana, jeho po-
kušení i jeho skutkov a navždy sa spájam s Ježišom
Kristom. Prosím, znič všetky tieto schopnosti a sily,
ako aj všetky putá medzi mnou a satanom. Zmiluj
sa nado mnou a odpusť mi. Prosím ťa v mene Ježi-
ša o zničenie všetkých diabolských vplyvov, ktorým
som sa vystavil, i o vyhnanie každého démona z môj-
ho života – z mojej rodiny, ktorý tam mohol vstúpiť
v dôsledku môjho hriešneho konania. Osloboď ma
skrze najdrahšiu Krv svojho Syna Ježiša Krista.
Nebeský Otče, ty si nás stvoril slobodnými a skrze
svojho Syna Ježiša Krista si nám prinavrátil našu
slobodu, ktorú sme stratili hriechom. Ty poznáš
našu budúcnosť a chceš, aby bola naplnená tvojou
milosťou.

Prosím ťa, odpusť mi všetky chvíle, keď som sa usi-
loval poznať budúcnosť pomocou iných prostried-
kov ako modlitba či osobná reflexia. Prosím ťa zvlášť
o odpustenie za všetky dobrovoľné kontakty s jasno-
vidcami a veštcami. Prosím, osloboď ma od všetkého
zla, ktoré pochádza z veštenia a z hriešneho skúma-
nia budúcnosti.

V mene Ježiša Krista a skrze milosť môjho krstu (a
birmovania) preberám vládu nad zlými duchmi a ru-
ším všetky diabolské putá a väzby. Domáham sa pl-
nej slobody Božieho dieťaťa a rozkazujem vám, ne-
čistí duchovia, aby ste ma okamžite opustili.

V mene Ježiša, nášho jediného Záchrancu, ruším aké-
koľvek putá zlorečenia, mágie či závisti a nenávisti,
ktorých som sa mohol stať obeťou. Skrze najdrahšiu
Krv Ježiša zapečaťujem všetky vstupné brány, ktoré
mohli zostať v mojom živote alebo tele otvorené pre
pôsobenie démonov. Amen.

(Podľa brožúrky: Pane, príď mi na pomoc.)

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č.
1170/16, 21. 10. 2016.)

Modlitba proti chorobám spôsobeným činnosťou
Zlého
(1)

Nech Otec, Syn a Duch Svätý, celá Najsvätejšia Troji-
ca, zostúpia na mňa. Nech Nepoškvrnená Panna Má-
ria, sedem archanjelov, ktorí stoja pred trónom Boha,
všetky anjelské chóry i všetci svätí v nebi prídu mi
na pomoc. Pane, zahrň ma svojou starostlivosťou,
premeň ma, naplň ma, použi si ma. Odožeň odo mňa
všetky sily zla, zahub ich a znič ich, aby som mohol
zotrvať v dobrom zdraví a konať dobro.

Ochráň ma pred kliatbou, čarami, čiernou mágiou,
čiernymi omšami, zlorečením, poviazaním, urieknu-
tím a porobením, diabolským sužovaním a posadnu-
tím, upadnutím do moci diabla, pred všetkým zlom,
hriechom, túžbou, závisťou, žiarlivosťou, falošnosťou,
fyzickými i psychickými chorobami, morálnou a du-
chovnou skazenosťou, spôsobenými diablom. Spáľ
všetky tieto zlá v pekelnom ohni, aby už viac nesužo-
vali mňa ani žiadne iné stvorenia.

V mene Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, skrze jeho
slávny Kríž, na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie
a mocou všemohúceho Boha rozkazujem všetkým ne-
čistým duchom, aby ma okamžite opustili, aby defi-
nitívne odo mňa odstúpili do večného pekla spútaní
reťazami skrze svätého Michala, archanjela, sväté-
ho Gabriela, archanjela, svätého Rafaela, archanjela,
i skrze našich strážnych anjelov, rozmliaždení pätou
Najsvätejšej a Nepoškvrnenej Panny Márie. Amen.

1 – Určité telesné ťažkosti, zvyčajne lekársky nediagnostikovateľné,
môžu byť spôsobené (vyvolané) zlorečením alebo čiernou mágiou.
Zlorečenie a praktizovanie čiernej mágie je vždy ťažkým hriechom.
Ak je namierené na osobu zotrvávajúcu v ťažkom hriechu, môže byť
veľmi účinné. Preto najúčinnejším liekom i prevenciou je neustále
úsilie žiť v milosti posväcujúcej, teda pravidelná sviatosť zmierenia
a prijímanie Eucharistie. (Podľa brožúrky: Pane, príď mi na pomoc.)

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č. 1170/16, 21. 10.
2016.)

Zničenie vlády démona nad telom

Bože, Stvoriteľ a ochranca ľudského rodu, ty si stvoril
človeka na svoj obraz a podobu, pozri na mňa, lebo
som atakovaný zlosťou nečistých duchov, sužovaný
i vystrašený útokom odvekého nepriateľa a nená-
vistníka celého Božieho stvorenia.

Pane, oddiaľ tých, ktorí ma obliehajú; odkry ich ná-
strahy a vyžeň pokušiteľa. Označ ma svojím menom,
aby bola chránená moja duša i telo. Ochráň moju hla-
vu i myseľ, hruď (prsia), vnútro i srdce, nohy i ruky.
Znič všetko konanie protivníka, ktorým plánuje
vtrhnúť do mňa.

Pane, daruj mi milosť, aby vzývaním tvojho najsvä-
tejšieho mena padol premožený a porazený ten, kto-
rý ma až do tejto chvíle sužoval. Daj, aby som mohol
v pokoji srdca i v slobode ducha slúžiť tebe čo naj-
lepším spôsobom. Prosím ťa o to skrze Krista, nášho
Pána. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č.
1170/16, 21. 10. 2016.)

Scroll Up