LITÁNIE

Litánie k predrahej Kristovej krvi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca,
zachráň nás.
Krv Kristova, krv vteleného Božieho Slova,
Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy,
Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase,
Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní,
Krv Kristova, ronená pri korunovaní tŕním,
Krv Kristova, vyliata na kríži,
Krv Kristova, cena našej spásy,
Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,
Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje
duše v Eucharistii,
Krv Kristova, prúd milosrdenstva,
Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi,
Krv Kristova, odvaha mučeníkov,
Krv Kristova, sila vyznávačov,
Krv Kristova, zdroj panien,
Krv Kristova, opora v nebezpečenstve,
Krv Kristova, úľava trpiacich,
Krv Kristova, potešenie plačúcich,
Krv Kristova, nádej kajúcich,
Krv Kristova, útecha umierajúcich,
Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich sŕdc,
Krv Kristova, závdavok večného života,
Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca,
Krv Kristova, hodna všetkej cti a slávy,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

V. Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou.
R. A urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, ty si svojho jednorodeného
Syna ustanovil za Vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol
uzmierený; prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctie-
vali cenu našej spásy, aby nás sila jeho krvi chráni-
la od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v
nebi. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislav
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 21 Augusti 2015, Prot. N. 3103/2015.)

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
Ježišu, obraz Otca,
Ježišu, žiara večného svetla,
Ježišu, kráľ slávy,
Ježišu, slnko spravodlivosti,
Ježišu, Syn Márie Panny,
Ježišu, hoden lásky,
Ježišu obdivuhodný,
Ježišu, Boh mocný,
Ježišu, otec budúceho veku,
Ježišu, anjel veľkej rady,
Ježišu najmocnejší,
Ježišu najtrpezlivejší,
Ježišu najposlušnejší,
Ježišu, tichý a pokorný srdcom,
Ježišu, milujúci čistotu,
Ježišu, milujúci nás,
Ježišu, Boh pokoja,
Ježišu, pôvodca života,
Ježišu, príklad čností,
Ježišu, horliteľ za spásu duší,
Ježišu, Boh náš,
Ježišu, naše útočisko,
Ježišu, otec chudobných,
Ježišu, poklad veriacich,
Ježišu, dobrý pastier,
Ježišu, pravé svetlo,
Ježišu, večná múdrosť,
Ježišu, nekonečná dobrota,
Ježišu, naša cesta a náš život,
Ježišu, radosť anjelov,
Ježišu, kráľ patriarchov,
Ježišu, majster apoštolov,
Ježišu, učiteľ evanjelistov,
Ježišu, sila mučeníkov,
Ježišu, svetlo vyznávačov,
Ježišu, čistota panien,
Ježišu, koruna všetkých svätých,

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Ježišu.
Buď nám milostivý, vyslyš nás, Ježišu.

Od všetkého zla ochraňuj nás, Ježišu.
Od každého hriechu
Od tvojho hnevu
Od úkladov diabla
Od ducha smilstva
Od večnej smrti
Od zanedbávania tvojich vnuknutí
Pre tajomstvo tvojho svätého vtelenia
Pre tvoje narodenie
Pre tvoje detstvo
Pre tvoj božský život
Pre tvoju namáhavú prácu
Pre tvoju smrteľnú úzkosť a tvoje utrpenie
Pre tvoj kríž a tvoju opustenosť
Pre tvoje mdloby
Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie
Pre tvoje zmŕtvychvstanie
Pre tvoje nanebovstúpenie
Pre tvoje ustanovenie najsvätejšej Eucharistie
Pre tvoje radosti
Pre tvoju slávu

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

Ježišu, uslyš nás.
Ježišu, vyslyš nás

Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, ty si povedal: Proste a dostane-
te, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené;
prosíme ťa, daj nám pocítiť svoju božskú lásku, aby
sme ťa milovali celým srdcom, ústami i skutkami
a nikdy ťa neprestali chváliť. Pane, daj, aby sme stále
mali bázeň pred tvojím svätým menom a zároveň ho
aj milovali; veď ty neprestajne spravuješ všetkých,
ktorých upevňuješ vo svojej láske. Lebo ty žiješ a kra-
ľuješ na veky vekov.
R. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislav
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 21 Augusti 2015, Prot. N. 3103/2015.)

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca,
zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené
v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené
s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady
múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka
plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti
my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milo-
vaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti
prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený,
keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvoj-
ho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na
veky vekov.
R. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislav
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 21 Augusti 2015, Prot. N. 3103/2015.)

Litánie k nášmu Pánovi, Kristovi Kňazovi a Obete

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Kňaz a Obeta, zmiluj sa nad nami.
Ježišu, Kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho,
Ježišu, Kňaz, teba poslal Boh ohlasovať chudobným
radostnú zvesť,
Ježišu, Kňaz, ty si pri Poslednej večeri ustanovil spô-
sob ustavičnej obety,
Ježišu, Kňaz, ty žiješ stále, aby si sa prihováral za nás,
Ježišu, Veľkňaz, ktorého Otec pomazal mocou Ducha
Svätého,
Ježišu, Veľkňaz vybratý spomedzi ľudí,
Ježišu, Veľkňaz ustanovený pre ľudí,
Ježišu, Veľkňaz nášho vyznania,
Ježišu, Veľkňaz väčšej slávy od Mojžiša,
Ježišu, Veľkňaz pravého stánku,
Ježišu, Veľkňaz budúcich darov,
Ježišu, Veľkňaz svätý, nevinný a nepoškvrnený,
Ježišu, Veľkňaz verný a milosrdný,
Ježišu, Veľkňaz Boha a zapálený horlivosťou za duše,
Ježišu, Veľkňaz dokonalý naveky,
Ježišu, Veľkňaz, ty si vlastnou krvou prenikol nebesia,
Ježišu, Veľkňaz, ty si pre nás otvoril novú cestu,
Ježišu, Veľkňaz, ty nás miluješ a obmyl si nás svojou
krvou od hriechov,
Ježišu, Veľkňaz, ty si vydal Bohu seba samého
ako dar a obetu,
Ježišu, Obeta Boha a ľudí,
Ježišu, Obeta svätá a nepoškvrnená,
Ježišu, Obeta zmierna,
Ježišu, Obeta pokojná,
Ježišu, Obeta zmierenia a chvály,
Ježišu, Obeta obnovy a pokoja,
Ježišu, Obeta, v ktorej máme dôveru a prístup k Bohu,
Ježišu, Obeta žijúca na veky vekov,

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Ježišu.
Buď nám milostivý, vyslyš nás, Ježišu.

Od nerozvážneho vstupu do duchovného stavu,
vysloboď nás, Ježišu.
Od hriechu svätokrádeže,
Od ducha nezdržanlivosti,
Od mrzkého zisku,
Od každej škvrny svätokupectva,
Od nehodného rozdeľovania cirkevných úloh,
Od lásky sveta a jeho márnosti,
Od nehodného slávenia tvojich tajomstiev,
Pre tvoje večné kňazstvo,
Pre sväté pomazanie, ktorým ťa Boh Otec
ustanovil za kňaza,
Pre tvojho kňazského ducha,
Pre službu, ktorou si oslávil na zemi svojho Otca,
Pre tvoju krvavú obetu vykonanú raz navždy na kríži,
Pre tú istú obetu obnovovanú každodenne na oltári,
Pre božskú moc, ktorú neviditeľne vykonávaš vo svo-
jich kňazoch,

Zachovaj milostivo všetok kňazský stav vo svätom ná-
boženstve, prosíme ťa, vyslyš nás.
Pošli svojmu ľudu pastierov podľa svojho Srdca,
Naplň ich duchom svojho kňazstva,

Daj, nech pery kňazov chránia poznanie,
Pošli verných robotníkov na svoju žatvu,
Rozmnožuj verných správcov svojich tajomstiev,
Udeľ im vytrvalosť v službe konať tvoju vôľu,
Daj im v službe láskavosť, v konaní múdrosť
a v modlitbe vytrvalosť,
Napomáhaj všade prostredníctvom nich
úctu k Najsvätejšej sviatosti oltárnej,
Prijmi do svojej radosti tých, čo ti verne slúžili,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami, Pane.

Ježišu, Kňaz, uslyš nás.
Ježišu, Kňaz, vyslyš nás.

Modlime sa.
Bože, posväcovateľ a strážca svojej Cirkvi, vzbudzuj v
nej skrze svojho Ducha súcich a verných správcov svä-
tých tajomstiev, aby svojou službou a príkladom viedli
kresťanský ľud cestou spásy pod tvojou ochranou. Skr-
ze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Bože, ty si učeníkom, ktorí ti slúžili a postili sa, priká-
zal oddeliť Šavla a Barnabáša na dielo, na ktoré
si ich povolal, pomáhaj teraz svojej prosiacej Cirkvi,
a pretože poznáš naše srdcia, ukáž, ktorých si si vyvo-
lil na službu. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

(Podľa internetovej stránky www.knazi.sk)

Litánie k Najsvätejšej Trojici

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Jednota v podstate, ale Trojica v osobách,
zmiluj sa nad nami.
Boh Otec, nikým nestvorený ani nesplodený,
Boh Syn, od Otca od večnosti plodený,
Boh Duch Svätý, od večnosti vychádzajúci
z Otca i Syna,
Nesmierna všemohúcnosť večného Otca,
Nedostihnuteľná múdrosť Božieho Syna,
Zvrchovaná dobrota Svätého Ducha,
Boh Otec, Stvoriteľ,
Boh Syn, Vykupiteľ,
Boh Duch Svätý, Posvätiteľ,
Svätý, svätý, svätý, Pán Boh zástupov,
Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný,
Bože, v tebe žijeme, hýbeme sa a sme,
Bože, od teba, skrze teba a pre teba je všetko,
Bože, ty si ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde,
Bože, ty napĺňaš všetko na nebi i na zemi,
Bože, ty všetko tvoríš a udržiavaš,
Bože, ty si nad všetkým, prenikáš všetko a si vo všetkom,
Otec, Syn a Duch Svätý, jeden Boh,
Obdivuhodná a nerozdielna Božia Trojica,

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Pane.
Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zla ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu
Od úkladov diabla
Od ducha smilstva
Od pýchy a lakomstva
Od hnevu a nenávisti
Od lenivosti v tvojej službe
Od časného nešťastia a od večnej smrti
Pre hĺbku tvojej vedomosti
Pre nehu tvojej dobroty
Pre nesmiernosť tvojho milosrdenstva
Pre nepochopiteľnosť tvojich súdov
Pre veľkosť tvojej lásky
Pre tvoju zvrchovanú svätosť

My, hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.
Aby sme sa tebe, svojmu Bohu a Pánovi, klaňali
a tebe verne slúžili,
Aby sme nikdy nezneuctili tvoje sväté meno,
Aby sme sväto a nábožne prežívali tebe zasvätené dni,
Aby sme preukazovali úctu a poslušnosť
svojim rodičom a predstaveným,
Aby sme nikomu ani slovom,
ani skutkom neuškodili na zdraví,
Aby sme si zachovali svoje srdce nepoškvrnené
od všetkých nečistých myšlienok a žiadostí,
Aby sme blížneho nepoškodili na jeho majetku,
Aby sme nič škodlivé nehovorili o svojom blížnom,
Aby sme netúžili po majetku svojho blížneho,
Aby sme teba, svojho Boha, milovali nadovšetko,
Aby sme pre teba milovali svojho blížneho
ako seba samých,
Aby si nám dal večne vidieť svoju božskú tvár,

Pane, uslyš nás.
Pane, vyslyš nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

Modlime sa.
Bože, láskavý Otče, ty si poslal na svet svojho Syna,
večné Slovo pravdy a Ducha Svätého, Posvätiteľa,
a tak si zjavil ľuďom nevyspytateľné tajomstvo bož-
ského života; daj, aby sme v duchu pravej viery vy-
znávali slávu večnej Trojice a klaňali sa jedinému
všemohúcemu Bohu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista,
tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jed-
note s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
R. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislav
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 21 Augusti 2015, Prot. N. 3103/2015.)

Litánie k Oltárnej sviatosti

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, zmiluj sa nad
nami.

Skrytý Boh a Spasiteľ,
Obeta novej zmluvy,
Obeta najsvätejšia,
Obeta nekrvavá,
Obeta ustavičná,
Obeta čistá,
Obeta opravdivého zmierenia,
Pravé a živé telo Ježiša Krista,
Pravá krv Božieho Syna,
Baránok bez poškvrny,
Chlieb anjelov,
Najmilšia nebeská manna,
Pamätník obdivuhodných Božích skutkov,
Slovo, ktoré sa telom stalo a prebývalo medzi nami,
Kalich dobrorečenia,
Tajomstvo viery,
Nebeský liek proti hriechom,
Osvieženie svätých duší,
Najdrahšia obeta za živých i mŕtvych,
Pamiatka smrti a zmŕtvychvstania Pána,
Sviatosť najsvätejšia,
Sviatosť mocná a žiariaca,
Pokrm na cestu pre umierajúcich,
Základ našej spásy,
Závdavok nášho vzkriesenia,

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Ježišu.

Od všetkého zla, ochraňuj nás, Ježišu.
Od každého hriechu,
Od nehodného prijímania tvojho najsvätejšieho
tela a krvi,
Od ducha nekajúcnosti,
Od nebezpečného odkladania pravého pokánia,
Od ťažkého pokušenia,
Od nezriadenej žiadosti tela,
Od zvodnej žiadostivosti očí,
Od márnej svetskej pýchy,
Pre tvoju túžbu jesť s učeníkmi veľkonočného baránka,
Pre tvoju hlbokú pokoru, v ktorej si umýval nohy
svojim učeníkom,
Pre tvoju bezhraničnú lásku, v ktorej si ustanovil Ol-
tárnu sviatosť,
Pre tvoju najsvätejšie telo, ktoré si za nás vydal
na obetu,
Pre tvoju drahú krv, ktorú si vylial za nás,
Pre tvoju ťažkú smrť, ktorú si za nás podstúpil
na kríži,

My, hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.
Milostivo nám odpusť naše hriechy,
Zachovaj a rozmnož v nás vieru v túto
Najsvätejšiu sviatosť,
Rozhojni v nás úctu a lásku k tejto Sviatosti,
Privádzaj nás prostredníctvom úprimného pokánia
k hodnému prijímaniu tejto Sviatosti,
Ochráň nás od každej nevernosti a slepoty ducha,
Urob nás účastnými prevzácnych úžitkov
tejto Sviatosti,
Daj, aby nepriatelia tejto Sviatosti uverili
v tvoju sviatostnú prítomnosť,
V hodine smrti nás touto sviatosťou posilni na cestu
do večnosti,
Daj, aby sme pre túto Sviatosť blažene prešli zo smrti
do života,
Pre túto Sviatosť udeľ všetkým zomrelým veriacim
večný odpočinok,
Pre túto Najsvätejšiu sviatosť vypočuj naše prosby,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

V. Z neba si im dal chlieb (V. O. Aleluja).
R. Ktorý má v sebe všetku slasť (V. O. Aleluja).

Modlime sa.
Pane Ježišu, ty si ustanovil Oltárnu sviatosť, aby si
v nej sprítomňoval svoju obetu na kríži, aby si bol
pokrmom a nápojom našich duší a aby si mohol pre-
bývať medzi nami: prosíme ťa, posilni v nás vieru,
úctu a lásku k tejto Najsvätejšej sviatosti, aby sme
sa nábožne zúčastňovali na svätej omši, pristupovali
s čistým svedomím a s veľkou úctou k tvojmu stolu
a vrúcne sa ti klaňali. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky
vekov.
R. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislav
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla
vae, die 21 Augusti 2015, Prot. N. 3103/2015.)

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdra-
via tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej
Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a
priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislav Zvo-
lenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratislavae,
die 21 Augusti 2015, Prot. N. 3103/2015.)

Litánie o prečistom Srdci Panny Márie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Srdce Márie, čisté od každej poškvrny hriechu,
oroduj za nás.
Srdce Márie, čisté od všetkých pozemských žiadostí,
Srdce Márie, ozdobené plnosťou Božích milostí,
Srdce Márie, spojené vždy s Bohom,
Srdce Márie, rozpálené ohňom Božskej lásky,
Srdce Márie, okrášlené všetkými čnosťami,
Srdce Márie, pri pôrode svojho Syna naplnené rados-
ťou,
Srdce Márie, pri Simeonovom proroctve preniknuté
mečom bolesti,
Srdce Márie, do mora trpkosti ponorené pri umučení
svojho Syna,
Srdce Márie, nad hriechmi ľudského pokolenia za-
rmútené,
Srdce Márie, po Ježišovom zmŕtvychvstaní potešené,
Srdce Márie, pri Ježišovom nanebovstúpení slasťou
naplnené,
Srdce Márie, nad všetkých anjelov a svätých v nebi
oslávené,
Srdce Márie, v ktorom sa Ježišovi zaľúbilo,
Srdce Márie, ktoré sa Srdcu Ježišovmu pripodobnilo,
Srdce Márie, priepasť najhlbšej pokory,
Srdce Márie, sídlo milosrdenstva,
Srdce Márie, zrkadlo Božských dokonalostí,
Srdce Márie, obdivuhodná nádoba čistoty
a nevinnosti,
Srdce Márie, pokladnica milostí Ducha Svätého,
Srdce Márie, chrám Ducha Svätého,
Srdce Márie, príbytok Najsvätejšej Trojice,
Srdce Márie, nádej a bezpečná ochrana
svojich zverencov,
Srdce Márie, posila umierajúcich,
Srdce Márie, štít bojujúcej Cirkvi na zemi,
Srdce Márie, osvieženie úbohých duší v očistci,
Srdce Márie, radosť všetkých anjelov a svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, prečisté a presväté srdce Panny Márie.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Všemohúci Bože, ty si na potešenie a pomoc všet-
kých hriešnikov urobil Srdce Panny Márie najpodob-
nejším Srdcu svojho milovaného Syna Ježiša Krista;
udeľ milostivo, aby všetci, čo si uctievajú toto sväté
a nepoškvrnené Srdce, mali srdce čím podobnejšie
Srdcu Ježišovmu a účasť na kráľovstve tvojho Syna
Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky ve-
kov.
R. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislav
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 21 Augusti 2015, Prot. N. 3103/2015.)

Litánie k Sedembolestnej Panne Márii

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Matka trúchlivá,
Matka plná úzkosti,
Matka bolestná,
Matka, ktorej srdce prebodol meč,
Matka, ty si trpela pod krížom,
Matka, ty si znášala každé utrpenie,
Posila slabých,
Pomocnica opustených,
Ochrana opustených,
Vyslobodenie utláčaných,
Kotva dôvery,
Utíšenie búrok,
Prístav bezpečný,
Hrôza prenasledujúcich,
Poklad veriacich,
Svetlo prorokov,
Opora apoštolov,
Koruna mučeníkov,
Útecha vyznávačov viery,
Perla panien,
Ochrana vdov,
Liek chorých,
Nádej umierajúcich,
Osvieženie duší v očistci,
Radosť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

Modlime sa.
Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich
bolestí vypros nám milosrdenstvo u Boha Otca. Pred-
stav mu prebodnuté svoje i Ježišovo Srdce a všetky
utrpenia, ktoré si s Ježišom na zemi za nás pretrpela.
R. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislav
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 21 Augusti 2015, Prot. N. 3103/2015.)

Litánie k sv. Michalovi, archanjelovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, Kráľovná anjelov, oroduj za nás.
Svätý Michal, naplnený Božou múdrosťou,
Svätý Michal, ctiteľ Večného Slova,
Svätý Michal, korunovaný cťou a slávou,
Svätý Michal, veliteľ nebeských zborov,
Svätý Michal, ctiteľ Najsvätejšej Trojice,
Svätý Michal, ochranca raja,
Svätý Michal, vodca izraelského ľudu,
Svätý Michal, sila bojujúcej Cirkvi,
Svätý Michal, česť a radosť oslávenej Cirkvi,
Svätý Michal, svetlo anjelov,
Svätý Michal, zástanca pravoverných,
Svätý Michal, pomocník kresťanov,
Svätý Michal, nádej v čase smrti,
Svätý Michal, najistejšia pomoc,
Svätý Michal, pomocník v nebezpečenstvách,
Svätý Michal, ochranca od večnej smrti,
Svätý Michal, útecha dušiam v očistci, lebo tebe je
daná moc prijať dušu po smrti,
Svätý Michal, knieža náš,
Svätý Michal, zástanca náš,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

V. Svätý Michal, knieža Kristovej Cirkvi, pros za nás
u Pána.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu, na príhovor svätého Michala obdaruj
nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať záslu-
hy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá
večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky
vekov.
R. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislav
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 21 Augusti 2015, Prot. N. 3103/2015.)

Prosba k sv. Michalovi o ochranu a o pomoc

Svätý Michal, archanjel, ochranca svätej Cirkvi! My,
hoci nehodní žiadať tvoju pomoc, predsa sa spolie-
hame na tvoju dobrotu, veď ty pomáhaš každému,
kto sa s dôverou k tebe utieka. Obraciame sa na teba
spolu s našimi anjelmi strážcami za účasti všetkých
nebeských zborov, ktoré sú svedkami našej nádeje
v teba. Vyberáme si ťa za nášho ochrancu a osobitne
za zástancu. Sľubujeme, že ako tvoji ctitelia budeme
šíriť túto pobožnosť k tebe. Sprevádzaj nás počas ce-
lého nášho života, aby sme nikdy ani skutkami, ani
myšlienkami neurazili Pána Boha. Ochraňuj nás od
všetkých diabolských pokušení, zvlášť proti viere
a čistote. V čase našej smrti nám vypros u Pána pokoj
a voveď nás do večnej radosti. Amen.

Litánie k svätému Jozefovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý Jozef,
Preslávny potomok Dávidov,
Svetlo patriarchov,
Ženích Božej Rodičky,
Šľachetný strážca Panny,
Pestún Božieho Syna,
Starostlivý ochranca Kristov,
Hlava slávnej Rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najmúdrejší,
Jozef najmocnejší,
Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,
Milovník chudoby,
Príklad robotníkov,
Ozdoba domáceho života,
Ochranca panien,
Opora rodín,
Útecha ubiedených,
Nádej chorých,
Patrón umierajúcich,
Postrach zlých duchov,
Ochranca svätej Cirkvi,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

V. Ustanovil ho za pána svojho domu.
R. A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa.
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si si vyvolil
svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej Panny
Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho
ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným oro-
dovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislav
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 21 Augusti 2015, Prot. N. 3103/2015.)

Prosba k sv. Jozefovi I.

Pane, nech nám pomôžu zásluhy ženícha tvojej naj-
svätejšej Rodičky. A čo by sme sami nemohli dosiah-
nuť, daj nám milostivo na jeho orodovanie. Lebo ty
žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Prosba k sv. Jozefovi II.

Svätý Jozef, panenský Ježišov pestún, najčistejší že-
ních Panny Márie, každý deň pros za nás samotného
Ježiša, Božieho Syna, aby sme posilnení jeho milos-
ťou v živote viedli víťazný boj a po smrti prijali od
neho víťaznú korunu. Amen.

Prosba k sv. Jozefovi III.

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach
a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou vo-
láme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa
spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou,
a pre otcovskú nežnosť, s akou si objímal Božie die-
ťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou
nadobudol Ježiš Kristus a svojou mocnou podporou
prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostli-
vý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie
Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otče, všetku
nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, náš
mocný ochranca, v boji s mocnosťami temnosti,
a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebez-
pečenstva ohrozenia života, obhajuj aj svätú Božiu
Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým
protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trva-
lej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou
pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť
a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Litánie k svätým

I. Prosba k Bohu
A
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
alebo B
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

II. Vzývanie svätých
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Svätí Michal, Gabriel a Rafael, orodujte za nás.
Všetci svätí anjeli,

Patriarchovia a proroci

Svätý Abrahám, oroduj za nás.
Svätý Mojžiš,
Svätý Eliáš,
Svätý Ján Krstiteľ,
Svätý Jozef,
Všetci svätí patriarchovia a proroci, orodujte za nás.

Apoštoli a učeníci

Svätí Peter a Pavol, orodujte za nás.
Svätý Ondrej, oroduj za nás.
Svätí Ján a Jakub,
Svätý Tomáš,
Svätý Matúš,
Všetci svätí apoštoli,
Svätý Lukáš
Svätý Marek,
Svätý Barnabáš,
Svätá Mária Magdaléna,
Všetci svätí učeníci Pána,

Mučeníci

Svätý Štefan, oroduj za nás.
Svätý Ignác Antiochijský,
Svätý Polykarp,
Svätý Justín,
Svätý Vavrinec,
Svätý Cyprián,
Svätý Bonifác,
Svätý Vojtech,
Svätý Stanislav,
Svätý Tomáš Becket [beket]
Svätý Ján Nepomucký
Svätí Ján Fischer [fišer] a Tomáš More [mór], oroduj-
te za nás.

Svätý Pavol Miki,
Svätí košickí mučeníci,
Svätí Izák Jogues [žog] a Ján de Brébeuf [brebőf],
Svätý Peter Chanel [šanel],
Svätý Karol Lwanga,
Svätá Perpetua a Felicita,
Svätá Agnesa,
Svätá Mária Goretti,
Všetci svätí mučeníci,

Biskupi a učitelia Cirkvi

Svätí Lev a Gregor, orodujte za nás.
Svätý Ambróz, oroduj za nás.
Svätý Hieronym,
Svätý Augustín,
Svätý Atanáz,
Svätí Bazil a Gregor Naziánsky,
Svätý Ján Zlatoústy,
Svätý Martin,
Svätý Patrik,
Svätí Cyril a Metod,
Svätý Karol Boromejský,
Svätý František Saleský,
Svätý Pius Desiaty,

Kňazi a rehoľníci

Svätý Anton, oroduj za nás.
Svätý Benedikt,
Svätý Gorazd,
Svätí Andrej Svorad a Benedikt, orodujte za nás.
Svätý Bernard,
Svätí František a Dominik,
Svätý Tomáš Akvinský,
Svätý Ignác Loyolský,
Svätý František Xaverský,
Svätý Vincent de Paul [de Pól],
Svätý Ján Mária Vianney [Viane],
Svätý Ján Bosco [Bosko],
Svätá Katarína Sienská,
Svätá Terézia Avilská,
Svätá Ružena Limská,

Laici

Svätý Ľudovít, oroduj za nás.
Svätá Monika,
Svätá Alžbeta Uhorská,
Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás.

III. Vzývanie Krista
A
Buď nám milostivý, ochraňuj nás, Pane.
Od všetkého zla,
Od každého hriechu,
Od úkladov diabla,
Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle,
Od večnej smrti,
Pre tvoje vtelenie,
Pre tvoje narodenie,
Pre tvoj krst a svätý pôst,
Pre tvoj kríž a tvoje umučenie,
Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie,
Pre tvoje sväté zmŕtvychvstanie,
Pre tvoje zázračné nanebovstúpenie,
Pre zoslanie Ducha Svätého,
Pre tvoj slávny príchod,
alebo B
Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
Ty si prišiel na tento svet,
Ty si visel na kríži,
Ty si pre nás podstúpil smrť,
Ty si ležal v hrobe,
Ty si vstal z mŕtvych,
Ty si vystúpil do neba,
Ty si poslal Ducha Svätého apoštolom,
Ty sedíš po pravici Otca,
Ty prídeš súdiť živých a mŕtvych,
IV. Prosby za rozličné potreby
A
Zľutuj sa, Pane, nad nami, prosíme ťa, vyslyš nás.
Priveď nás k pravému pokániu,
Posilni a zachovaj nás v tvojej svätej službe,
Udeľ všetkým našim dobrodincom večnú odmenu,
Daj a zachovaj nám zemskú úrodu,
alebo B
Buď nám, Pane, milostivý, prosíme ťa, vyslyš nás.
Pozdvihni naše srdcia k túžbe po nebi,
Zachráň nás a našich bratov, príbuzných a dobrodin-
cov od večného zatratenia,
Udeľ všetkým zosnulým veriacim večnú blaženosť,
Ochráň svet pred chorobami, hladom a vojnou,
Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť,
C (nevynechávajú sa)
Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev, prosíme ťa,
vyslyš nás.

Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca a všet-
kých zasvätených tvojej službe,
Zjednoť všetkých veriacich v Krista,
Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia,

V. Záver
A

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
B
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

Modlime sa.
Bože, naše útočisko a sila, pôvodca nábožnosti, ujmi
sa nábožných prosieb svojej Cirkvi a daj nám dosiah-
nuť, o čo s dôverou prosíme skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Alebo:
Milosrdný Bože, ty vieš, že sme krehkí a ľahko klesá-
me; prosíme ťa, zľutuj sa nad nami a príkladom svo-
jich svätých posilni v nás lásku k tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislav
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 21 Augusti 2015, Prot. N. 3103/2015.)

Pri súkromnej modlitbe môžeš doplniť aj mená svä-
tých, ktorých si uctievaš.

Scroll Up