Päť diamantov v škole Panny Márie

1. Modlitba srdcom – znamená, že mám svoj
pravidelný každodenný program modliby – ráno,
na obed a večer. Môžem sa pomodliť Anjel Pána
a k tomu pridám vlastnú modlitbu. Matka Božia,
Panna Mária obzvlášť žiada, aby som sa denne mod-
lieval srdcom sv. ruženec. Okrem toho existuje aj
vnútorná modlitba srdca, keď si v myšlienkach pri
práci alebo pri plnení svojich povinností spomeniem
na Boha, ďakujem mu, chválim ho a prosím (takisto
i na Pannu Máriu, anjelov a zvlášť na svojho anjela
strážneho, nebeského pomocníka, ktorého mi Boh
daroval).

2. Eucharistia – s veľkou láskou a vierou
v prítomnosť živého Boha sa zúčastním na sv. omši
tak často, ako len môžem. Minimálne však v nedeľu
a v prikázaný sviatok. Využijem aj chvíle adorácie
pred Pánom Ježišom vystaveným vo Sviatosti
oltárnej, z ktorej prúdia lúče svetla a milosti, ktoré
pretvárajú, posväcujú, uzdravujú a oslobodzujú
moju dušu.

3. Sväté písmo – dám si ho na osobitné miesto
v dome, aby som si vážil slovo živého Boha, ktoré je
Pravda. Každý deň si prečítam kúsok, najlepšie ráno
pri rannej modlitbe, aby vo mne mohlo pôsobiť po-
čas celého dňa. Vzbudím si úmysel – čo mi chce Duch
Svätý povedať a ako chce meniť moju dušu. Žiaden
úžitok nebudem mať vtedy, ak budem Božie slovo čí-
tať iba z povinnosti alebo teoreticky a nebudem od-
hodlaný podľa neho meniť svoj život.

4. Pôst – veľká zbraň proti pôžitkom,
hriechu, zvlášť proti zvykovým nerestiam a proti
všetkým spôsobom Zlého. Môžem si vybrať pôst
podľa formy, ktorú dokážem zvládnuť. Ak som
zdravý, môžem sa postiť napr. v stredu a v piatok
o chlebe a vode. Ak mám zdravotné problémy (napr.
potrebujem pravidelný príjem stravy v dôsledku
cukrovky, mám anémiu alebo trpím malátnosťou
a pod.), môžem si vybrať niečo náhradné, čoho sa
zrieknem (alkohol, cigarety, televízia…), alebo si
skromnejšie prispôsobím stravu. Najlepšie je spôsob
pôstu konzultovať so svojím duchovným otcom.

5. Mesačná sv. spoveď – je veľmi dôležitá.
Bez Boha nemôžem nič urobiť. Ak by som zhrešil
a potreboval prísť skôr, nebudem čakať a prídem
hneď. Najdôležitejšie je nezamlčať nič, ani keby som
sa veľmi hanbil. Spovedám sa Pánovi Ježišovi, ktorý
úplne vidí do môjho srdca. Vyznám čo najviac – ťažké
i ľahké hriechy a nikdy nepoviem, že nemám hriech.
Nikdy si nesmiem myslieť, že som dobrý alebo lepší
ako iní. Potrebujem skutočnú ľútosť pred Pánom
a pevné predsavzatie zmeniť sa a vzdávať sa hriechu.
Od jednej spovedi k druhej by som sa mal o určitý
kúsok posunúť vpred.

PRAKTICKÝ NÁVOD DENNÉHO MODLITBOVÉHO PROGRAMU

(Podľa sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.)

Tento návod vychádza zo zásad, myšlienok
a odporúčaní veľkého misionára sv. Alfonza a je
prispôsobený a doplnený s ohľadom na súčasné
podmienky. Evanjelium uvádza, že ľudia prinášajú
rôznu duchovnú úrodu: 30-, 60- až 100-násobnú (porov.
Mt 13). Nasledujúci návod je ponukou, z ktorej si môžeš
zobrať, koľko budeš chcieť.

RANNÁ MODLITBA

Keď začínaš alebo končíš svoju modlitbu, prežehnaj sa † a povedz:

„V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

Ak sa prežehnávaš so skutočnou vierou, dávaš na seba znak
svätého kríža, a tým zostupuje na teba prítomnosť Najsvätejšej
Trojice.

„Môj Bože, klaniam sa ti a ďakujem ti za všetky milosti, ale
najmä za to, že si ma tejto noci zachoval od zlého.“


Ak si spáchal nejaký hriech:

„Pane, prosím ťa, odpusť mi a zmiluj sa nado mnou
hriešnym.“


Ak si mal zlý sen, zriekni sa ho zo srdca a popros:

„Pane, svojou predrahou krvou zmy všetko zlé z mojej mysle
a pamäti.“


„Milujem ťa z celého srdca. V spojení s činmi a utrpením
Pána Ježiša a Panny Márie ti obetujem všetko svoje utrpenie
a konanie. Chcem prijať všetky odpustky a milosti, ktoré
môžem získať. Chcem sa chrániť každého hriechu a prosím
ťa pre lásku Pána Ježiša o dar vytrvalosti.
Som rozhodnutý obzvlášť v protivenstvách sa zjednocovať
s tvojou vôľou a stále hovoriť: ‚Pane, buď vôľa tvoja.‘
Ježišu môj, drž nado mnou svoju ruku. Preblahoslavená
Panna Mária, ochraňuj ma. Môj anjel strážca a všetci moji
patróni, pomáhajte mi.“


Ak si zasvätený Panne Márii, môžeš pridať úkon zasvätenia na
dnešný deň od sv. Maximiliána Kolbeho:

„Nepoškvrnená Kráľovná a Matka Cirkvi, dnes sa ti
znova a navždy zasväcujem, aby si ma použila pre príchod
Ježišovho kráľovstva na celom svete. Na tento úmysel ti
obetujem všetky modlitby, skutky a obety tohto dňa. Panna
Mária, ty si bola počatá bez hriechu, oroduj za nás, ktorí sa
k tebe utiekame, i za tých, ktorí ťa neprosia o pomoc, najmä
za nepriateľov Cirkvi a tých, ktorých ti zverujeme.“


Na ochranu proti všetkému zlu sa môžeš pomodliť Pancier sv.
Patrika s ďalšími modlitbami. Sú určené zvlášť pre tých, ktorí sú
osobitným spôsobom vystavení duchovnému zápasu a vplyvom
Zlého. Potrebné je s pokorou a pravidelnosťou prosiť o ochranu
každý deň, najlepšie vždy ráno.

Pancier svätého Patrika

(Pôvod tejto modlitby je vysvetlený na str. 73.)

Obliekam si dnes Božiu výzbroj
a prosím, nech ma sprevádza
veľká moc vzývania Najsvätejšej Trojice.
Verím v jedného Boha v troch osobách,
Stvoriteľa neba i zeme.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj
a prosím, nech ma sprevádza
moc Kristovho vtelenia a krstu,
moc jeho ukrižovania, smrti a pochovania,
moc jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia,
moc jeho príchodu v deň Posledného súdu.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj
a prosím, nech ma sprevádza
moc lásky serafínov,
poslušnosti anjelov,
nádej na vzkriesenie a život večný,
moc modlitieb patriarchov,
predpovedí prorokov,
kázaní apoštolov,
viery vyznávačov,
čistoty svätých panien,
moc skutkov spravodlivých ľudí.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj
a prosím, nech mi neuškodí, ale pomáha
sila neba,
svetlo slnka, jas mesiaca,
nádhera ohňa, žiara blesku,
prudkosť vetra, hlbokosť mora,
pevnosť zeme, tvrdosť skál.1

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím,
Božia sila nech ma sprevádza,
Božia moc nech ma drží,
Božia múdrosť nech ma učí,
Božie oko nech bdie nado mnou,
Božie ucho nech ma počúva,
Božie Slovo nech mi dáva hovoriť,
Božia ruka nech ma vedie,
Božia cesta nech sa predostiera predo mnou,
Boží štít nech ma kryje.

Boh nech je mojím útočiskom a ochranou
pred osídlami démonov,
pred zvodmi vášní,
pred žiadostivosťou,
pred každým, kto mi zamýšľa ublížiť,
či zďaleka, či zblízka,
či málo, alebo veľa.

Dnes vzývam všetky tieto moci
proti každej nepriateľskej nemilosrdnej sile,
ktorá môže ublížiť môjmu telu a mojej duši,
proti zaklínaniu falošných prorokov,
proti temnému zákonu pohanstva,
proti falošnému učeniu bludárstva,
proti zradnosti modloslužobníctva,
proti čarovaniu žien, kováčov a druidov
(akýchkoľvek čarodejníkov, okultistov, ezoterikov,
mágov, veštcov, špiritistov, satanistov,
psychotronikov, zloprajníkov,
ohováračov, podvodníkov a pod.2 ),
proti všetkému, čo ničí a spútava dušu i telo človeka.

Kristus nech ma chráni
pred každou otravou, pred ohňom,
pred utopením, pred smrteľným zranením,
aby som mohol prijať hojnú odmenu.
Kristus so mnou, Kristus predo mnou,
Kristus za mnou, Kristus vo mne,
Kristus podo mnou, Kristus nado mnou,
Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej ľavici,
Kristus v dome, Kristus na voze, Kristus na lodi
(v mojom byte, aute, autobuse, práci, spoločenstve…2 ).
(Kristus, keď si líham, Kristus, keď si sadám,
Kristus, keď vstávam.3 )

Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí,
Kristus v ústach každého, kto ku mne hovorí.
Kristus v každom oku, ktoré ma vidí.
Kristus v každom uchu, ktoré ma počuje.
(Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám
strachovať? (Ž 27, 1)
Kristus je moja spása.
Nech je tvoja pomoc, ó, Pane, neustále s nami.3 )
Obliekam si dnes Božiu výzbroj
a prosím, nech ma sprevádza
veľká moc vzývania Najsvätejšej Trojice.
Verím v jedného Boha v troch osobách,
Stvoriteľa neba i zeme.

1 – Z kontextu vyplýva zmysel, aby mi prírodné živly neuškodili,
ale z Božej milosti, usmernené a podriadené Bohu, pôsobili na
väčšiu česť a slávu Božiu v spásnom Božom pláne. Zároveň,
analogicky, ide o prosbu proti prírodným pohromám, ako sú
záplavy a pod. Nejde o pohanské vzývanie prírodných živlov
na spôsob modloslužby, teda pripisovať stvoreným veciam
vlastnosti, ktoré patria iba Bohu. KKC 2112 – 2113.
2 – Môžeš doplniť podľa súčasných podmienok, v ktorých sa
nachádzaš.
3 – V niektorých prekladoch možno nájsť aj tento dodatok.
(Zostavené podľa katolíckej encyklopédie http://www.
newadvent.org/cathen/11554a.htm; https://en.wikipedia.org/
wiki/Saint_Patrick%27s_Breastplate a brožúry Svätý Patrik:
Vyznanie. Zvolen: JAS, 2008.)

Prosba k Panne Márii o ochranu

Moja drahá Matka, Panna Mária, pokorne ťa
prosím, aby si nado mnou, nad mojím domom,
manželom/manželkou, deťmi, prácou, pracovis-
kom… rozprestrela svoj ochranný materinský plášť
a počas celého dnešného dňa chránila mňa aj tých,
za ktorých ťa prosím. Ty si Nepoškvrnená a celá
krásna. Ty si bola ustanovená, aby si rozšliapala
hlavu hada. Preto sa s dôverou viniem k tebe a verím
v tvoju materinskú pomoc a ochranu. Nech táto
tvoja sila Matky a Kráľovnej neba i zeme zaženie odo
mňa/od nás akúkoľvek démonickú silu, puto, spôsob,
akúkoľvek duchovnú temnotu a jej pôsobenie, ľudí,
ktorí sa stali nástrojom Zlého, nech ju spúta, aby
odišla ku krížu Pána Ježiša Krista a nedovolí jej viac
mi/nám škodiť. Pokorne ťa prosím, aby sme boli ja
aj moji blízki neustále chránení mocou tvojej lásky,
krásy a duchovnej prítomnosti. Amen.
Pod tvoju ochranu…

Vznešená Kráľovná nebies

Vznešená Kráľovná nebies a Pani anjelov, ty, ktorá si
dostala od Boha poslanie i vládu, aby si rozmliaždila
hlavu satana, pokorne ťa prosíme, zošli svoje
nebeské zástupy, aby na tvoj rozkaz a tvojou mocou
prenasledovali zlých duchov, všade nad nimi víťazili,
ich moc zlomili a zvrhli ich do priepasti. „Kto je
ako Boh?“ Ó, dobrotivá a presladká Matka, ostaň
naveky našou láskou a nádejou. Ó, božská Matka,
pošli svätých anjelov, aby nás chránili a zlého ducha
zahnali ďaleko od nás!

(Pápež svätý Pius X. túto modlitbu odporúčal a 8. júla 1908
obdaril odpustkami. Má mimoriadnu silu proti pôsobeniu Zlého.
Preklad podľa knihy José María Zavala: Víťazstvo nad démonom.
Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco, 2015.)

Modlitba k Panne Márii, Matke všetkých národov

Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem
svojho Ducha. Daj, nech Duch Svätý prebýva
v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené
od skazy, nešťastia a vojny. Kiežby Matka všetkých
národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou
Orodovnicou. Amen.

(Imprimatur: 6. 1. 2009 Haarlem-Amsterdam, 22. 2. 2012 Nitra.)

Modlitba k sv. Michalovi, archanjelovi

Prosím teba, môj drahý priateľ sv. Michal, archanjel,
veľké knieža nebeského vojska, aby si mi bol neustále
na pomoci a svojím nebeským štítom a mečom
odrážal odo mňa akúkoľvek silu protivníka a jeho
služobníkov.
Sv. Michal, archanjel, bráň nás v boji, buď nám
ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne
prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža
nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla
satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete. Amen.

(Zostavil pápež Lev XIII. Z knihy Nábožné výlevy. Trnava: SSV,
Imprimatur: ABU Trnava, Nr. 2096/2009.)


Svätý Michal, archanjel, Božím svetlom osvieť nás!
Svätý Michal, archanjel, svojimi krídlami ochráň
nás! Svätý Michal, archanjel, svojím mečom obráň
nás!

Prosba o príhovor svätých o ochranu

Prosím teba, môj drahý priateľ sv. Benedikt, sv. Páter
Pio, sv. Veronika Giuliani, veľká bojovníčka proti
peklu a silám Zlého (môžeš doplniť svojich nebeských
patrónov), aby ste ma chránili pred mocou temnoty,
aby ste ma sprevádzali a odtláčali odo mňa akúkoľvek
temnú silu, puto alebo spôsob. Prosím, vyprosujte
mi lásku, poslušnosť, hlbokú pokoru, čistotu,
miernosť, skromnosť, vytrvalosť, trpezlivosť, pokoj,
múdrosť, stabilitu ducha, neustálu silu čeliť temnote
a ustavičnú radosť. Amen.

Ak ti to okolnosti dovolia, môžeš venovať 15 minút rozjímaniu.
Je dobré vykonať si ho ráno, aby si získal hneď na začiatku dňa
Božie svetlo, ktoré ti pomôže správne rozlišovať. Rozjímať môžeš
aj v inej časti dňa. Návod podľa sv. Alfonza (str. 51). Na záver:


Otče náš.
Zdravas’, Mária.
Sláva Otcu.

MODLITBA NAPOLUDNIE

Na chvíľu sa zastav a upriam si myseľ na Pána, svojho Boha. Ak
nemáš tiché miesto, urob to aspoň v duchu. Pomodli sa:

Anjel Pána.
Sláva Otcu.
Odpočinutie večné – za zosnulých.
Modlitba k Panne Márii, Matke všetkých národov.


Vlastnými slovami sa poďakuj Pánovi za všetky milosti a popros
ho o ďalšiu pomoc, napríklad takto:

„Pane, ďakujem ti, chválim ťa a milujem z celého srdca. Ne-
dovoľ, aby som ťa urazil. Ježišu, dôverujem ti. Panna Mária,
dôverujem ti. Sprevádzajte ma a pomáhajte mi. Môj anjel
strážca, prosím, pomáhaj mi.“


Popros Pána o požehnanie †:

„Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od Zlého a nech nás
privedie do života večného.“

MODLITBA CEZ DEŇ

Ak môžeš, zúčastni sa na svätej omši, najlepšie denne,
minimálne však v nedeľu a v prikázaný sviatok. Nikdy
svätú omšu iba neodseď alebo neodstoj, ale snaž sa ju
prežiť z celého srdca. Získaj si vedomosti, čo všetko sa
v nej deje a aké veľké milosti môžeš získať.

Ak môžeš, modli sa srdcom denne svätý ruženec. Vy-
užívaj čas, keď cestuješ v autobuse alebo keď čakáš na
zastávke a pod. Svätý ruženec je duchovná zbraň a reťaz,
ktorá ťa spája s Pánom skrze Matku Božiu, Pannu Máriu.

Ak môžeš, modlievaj sa aj ruženec Božieho milosr-
denstva (Korunku
), najmä o 15.00 hod., keď za nás na
kríži zomrel náš Pán. Je to hodina Božieho milosrden-
stva. Skrze tento ruženec vyprosuješ Božie milosrden-
stvo pre seba aj pre iné duše a celý svet, preto je veľmi
dôležitý (pozri napr. www.boziemilosrdenstvo.sk; www.milo-
srdenstvo.sk).

Ak môžeš, pár minút si čítaj niečo na duchovné po-
vzbudenie a poučenie
. Pravidelne si takto prehlbuj
svoje náboženské poznanie, inak sa nebudeš vedieť
správne orientovať. Často si spájaj myseľ s Bohom cez
strelné modlitby. Nestrať s ním nikdy vnútorný kontakt.
Miluj ho z celého svojho srdca.

Pamätaj si, že máš neustále po svojom boku anjela
strážneho
, ktorý ti pomáha a čaká, že sa s ním po-
zhováraš, poprosíš ho a poďakuješ sa mu. Z Božej
dobrotivosti je neustále pri tebe.

Pamätaj si, že nám Boh dal na pomoc aj ďalších an-
jelov
, napríklad archanjela Michala, Gabriela, Rafae-
la, anjelov strážiacich kostoly, farnosti, mestá, náro-
dy a ďalších (porov. Dan 10, 13; 12, 1). Môžeš využiť ich
pomoc a s láskou sa na nich obracať.

Pamätaj si, že máš svojho krstného (alebo i birmov-
ného) patróna
– svätého, ktorý je v nebi a môže ti
pomôcť. Nezabudni ho denne pozdraviť a využiť túto
možnosť. Nikdy sa mu nezabudni poďakovať. Môžeš
si ctiť aj iných svätých, ku ktorým si vytvoríš vzťah
(pozri napr. www.zivotopisysvatych.sk).

Nakoľko môžeš, maj vždy na pamäti, ktorý hriech,
najmä opakovaný a zakorenený – neresť, alebo kto-
rú zlú vlastnosť chceš počas dňa odstraňovať. Pev-
ne ver, že je to možné v akomkoľvek veku, ak budeš
skutočne chcieť. Ak sa ti to nepodarí, popros Pána
o odpustenie a hneď pokračuj v novej snahe. Nikdy si
nezúfaj, nepodliehaj malomyseľnosti a sebaľútosti.
Vždy si povedz len jediné heslo: VPRED.

Nakoľko môžeš, cvič sa v čnostiach – trvalej snahe
o pokoru, poslušnosť, čistotu, miernosť, trpezlivosť,
vytrvalosť, rozvážnosť, múdrosť a korunu všetkých
– lásku.

Všetko, čo si myslíš, hovoríš alebo konáš, má pred
Bohom hodnotu iba natoľko, nakoľko je to konané
z lásky k nemu a k blížnemu. Sv. kňaz Ján Mária
Vianney: „Je stratená každá chvíľa života, kedy sme ne-
milovali.“
Ak sa môžeš spovedať, tvoj skutok má pred
Bohom zásluhu iba vtedy, keď nie si v stave ťažkého
hriechu. Sv. Ján z Kríža hovorí: „Na konci života ťa budú
súdiť z lásky.“


Svätý Filip Neri mal jednoduchú zásadu, ktorú často
opakoval všetkým: „Buďte dobrí, ak môžete.“ Alebo:
„Buďte dobrí, koľko len môžete.“

Pamätaj si, že Pán nám dal z kríža za matku Pan-
nu Máriu
, keď povedal: „Hľa, tvoja matka.“ „Všetky
milosti prúdiace na zem prechádzajú cez jej ruky,“
hovorí
sv. Alfonz a sv. Bernard, učitelia Cirkvi. Ona je aj tvoja
matka. Nikdy na ňu nezabudni, ani v jediný deň. Veľa
pre teba vytrpela spolu so svojím Synom. Skús robiť
všetko s ňou, pre ňu, skrze ňu a v jej prítomnosti. Keď
ju budeš uctievať, milovať, nasledovať a poslúchať, je
to najistejšia záruka, ako zostať verný aj v najťažších
skúškach, ako sa ochrániť pred Zlým a ako získať mi-
losť šťastnej hodiny smrti a spásy duše. Buď jednodu-
ché dieťa Panny Márie.

VEČERNÁ MODLITBA

„Nebeský Otče, zo srdca ti ďakujem za všetky dobrodenia,
ktoré si mi dnes udelil. Ďakujem ti za dar života, tohto dňa,
za zdravie, jedlo, šaty, bývanie… aj za všetky ostatné dobro-
denia, ktoré si neuvedomujem. Ďakujem aj vám, svätí Boží
anjeli, archanjeli a moji nebeskí patróni.“
(Môžeš ich aj
jednotlivo osloviť, ak chceš.)

„Teraz chcem z hĺbky srdca úprimne oľutovať svoje hriechy.“

Vo chvíľke ticha ich vymenuj a popros:

„Odprosujem ťa, Pane, odpusť mi, Pane…“

„Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že
som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zane-
dbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká
vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všet-
kých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za
mňa k Pánu Bohu nášmu.“

„Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hrie-
chy odpustí a privedie nás do života večného. Amen.“


„Zriekam sa všetkého, čo ma dnes negatívne ovplyvnilo: zlé
slová, hádky… Prosím, aby to odo mňa odišlo ku krížu Pána
Ježiša Krista a nikdy viac sa ku mne nevracalo!“


(Modlitba Božieho služobníka, pátra Emiliana Tardifa, MSC.)

„Drahá moja matka, Panna Mária, prosím, naprav to,
v čom som dnes zlyhal/-a, postaraj sa o tých, ktorým som
ublížil/-a
(vymenuj) a použi všetko na duchovné dobro.“

„Pane, prosím, aby si mňa, moju manželku, rodinu… počas
tejto noci chránil pred nástrahami Zlého, hriechom, ne-
čistými alebo temnými snami, nepokojom, všetkým zlom
a udelil mi dobrý odpočinok. Moja drahá nebeská Matka,
Panna Mária, skry ma pod svoj ochranný materinský plášť.
Svätý Michal, archanjel, a môj anjel strážny, stojte, prosím,
pri mne a chváľte Pána, kým ja budem odpočívať.“


„Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný.
Porúčam svojho ducha.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.“


(Porov. Liturgia hodín, Ž 31, 6.)

„Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme, opatruj nás, keď spíme;
daj, aby sme bdeli s Kristom a odpočívali pokojne.“


Najskôr sa prežehnaj † a povedz:

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka, v pokoji podľa
svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pri-
pravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie
pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“
(Lk 2, 29-32 – Simeonov chválospev.)


„Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme, opatruj nás, keď spíme;
daj, aby sme bdeli s Kristom a odpočívali pokojne.“


Záverečná prosba o požehnanie, prežehnaj sa †:

„Pokojnú noc a vytrvalosť v dobrom až do konca nech nám
dá všemohúci Pán.“

Mariánska antifóna:

„Pod tvoju ochranu sa utiekame,
svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi

a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.


Snaž sa byť veľmi vytrvalý v zachovávaní tohto programu a pa-
mätaj na slová sv. Maximiliána i starú duchovnú zásadu: „Zacho-
vaj poriadok a poriadok zachová teba.“ Sv. Alfonz hovorí: „Kto sa
modlí, ten sa spasí, kto sa nemodlí, ten sa zatratí.“

ROZJÍMANIE

Úvod

Čo je rozjímanie – meditácia?
Jednoducho povedané: uvažovanie o Božích veciach
vo svetle Ducha Svätého spolu s využitím strelných
modlitieb. Božie Svetlo sa tak dostáva do tvojej duše.

Aký je rozdiel medzi kresťanským rozjímaním
a inými druhmi meditácie?

Kresťanská sa uskutočňuje iba mocou Ducha Sväté-
ho a nie je zameraná na vlastné ja, ale na Najsvätej-
šiu Trojicu. Uvažovaním o Božích veciach sa človek
napĺňa svetlom Ducha Svätého
. Napríklad v niekto-
rých typoch náboženstiev či náboženských filozofií
východu (v transcendentálnej meditácii) sa človek
prostredníctvom techník a nie z lásky sústreďuje na
vlastné ja, vyprázdňuje sa od všetkého
, čím má do-
siahnuť stav pokoja – avšak iba zdanlivého – a sply-
nutia s neosobnou energiou (tzv. stav nirvány). Ne-
stretá sa s osobným Bohom, ktorý je Láska a Pravda,
ale s akýmsi „všeobecným absolútnom, všeobecnou
energiou“. Hrozí i nebezpečenstvo kontaktu, pôso-
benia, vplyvu a prítomnosti zlých duchov v rôznych
formách, variáciách, stupňoch a intenzite
.
Sv. Ján Pavol II. v homílii z 1. novembra 1982 hovo-
rí: „Platí i v dnešnej dobe, proti niektorým metódam
modlitby, ktoré sa neinšpirujú evanjeliom a ktoré
v praxi smerujú k odhliadaniu od Krista v prospech
prázdnoty mysle, ktorá v kresťanstve nemá zmysel.
Každá metóda modlitby je platná, nakoľko sa inšpi-
ruje Kristom a privádza ku Kristovi, Ceste, Pravde
a Životu (porov. Jn 14, 6).“

(Porov. List biskupom Katolíckej cirkvi o niektorých aspektoch
kresťanskej meditácie z Kongregácie pre náuku viery; sv. Terézia
Avilská: Život, 12, 5 a 22, 1 – 5.)

Ako vykonať rozjímanie?
Nemusí byť presne daný postup, niekedy stačí iba
poprosiť Ducha Svätého o pomoc a chcieť uvažovať.
Ale pre praktickú pomoc mnohí svätci (napríklad
i sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi, v diele
Filotea) uvádzajú aj presnejšie návody.

Čo je najdôležitejšie?
Niekedy ťa Duch Svätý môže osloviť mnohými myš-
lienkami, niekedy iba jednou vetou alebo jedným
slovom. Inokedy môžeš cítiť suchopárnosť a ne-
schopnosť rozjímať. Najdôležitejšie je vytrvať každý
deň. Aj v suchopárnosti, aj keď sa ti to nezdá, rozjí-
manie ti pomáha. Sv. Faustína Kowalská hovorí, že od
vytrvalosti v takých chvíľach mnohokrát závisí naša spása.
Sv. František Saleský i sv. Alfonz z Liguori hovoria, že
rozjímanie má viesť do rozlišovania a zmeny v tvojom živo-
te, nemá byť iba teoretické.

Praktický návod na rozjímanie
(Podľa sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.)

Príprava

Vzbuď si vieru v Božiu prítomnosť, pros o pokoru spolu s úko-
nom ľútosti a s prosbou o svetlo. Napríklad takto:

„Môj Bože, verím, že si tu prítomný, a klaniam sa ti
celým srdcom. Pane, pre svoje hriechy by som mal
byť teraz v pekle. Nekonečná Dobrota, ľutujem z ce-
lého srdca, že som ťa urazil. Môj Bože, pre lásku Pána
Ježiša a Panny Márie daj mi svetlo pri tomto rozjíma-
ní, aby bolo pre mňa užitočné.“


Pomodli sa ku cti Božej Matky, aby ti vyprosila svetlo:

Zdravas’, Mária.

S tým istým úmyslom sa pomodli ku cti svätého Jozefa, anjela
strážcu a tvojho osobného patróna:

Sláva Otcu.

Tieto úkony sa majú konať pozorne, ale krátko a hneď sa pristu-
puje k meditácii.

Rozjímanie

Môžeš si poslúžiť Svätým písmom (čítania na daný
deň – napr. na https://lc.kbs.sk/) alebo cez aplikáciu
v smartfóne; čítať ho aj na pokračovanie alebo použiť
dobrú duchovnú knihu, najmä spisy svätých a ove-
rených mystikov) a zastaviť sa tam, kde nachádzaš
viac citu. Sv. František Saleský odporúča napodob-
ňovať včely, ktoré zberajú nektár a potom letia k ďal-
šiemu kvetu. Keď sa počas rozjímania Boh prihovoril
k tvojmu srdcu, prihovor sa aj ty k jeho srdcu. Vlast-
nými slovami alebo ti pomôže tento príklad:

Láskou:

„Môj Bože, milujem ťa nadovšetko. Milujem ťa ce-
lým srdcom. Chcem sa snažiť vo všetkom konať tvo-
ju vôľu. Klaniam sa ti. Velebím ťa. Chválim ťa. Som
vďačný, že som s tebou a pod.“

Vďakou:

„Otče, za všetko ti ďakujem.“

Ľútosťou:

„Nekonečná Dobrota, ľutujem, že som ťa urazil. Od-
pusť mi. Odprosujem ťa. Pane Ježišu Kriste, Synu
Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“

Prosbou:

„Pane, prosím ťa o svetlo. Prosím o rozlišovanie. Pro-
sím o čnosti: pokoru, poslušnosť, čistotu, miernosť,
vytrvalosť, trpezlivosť, múdrosť… Prosím o svätú
vytrvalosť až do konca. Prosím o milosť každodenné-
ho obrátenia. Prosím o ochranu pred Zlým. Prosím
o silu v duchovných zápasoch. Prosím o uzdravenie.
Prosím o oslobodenie. Prosím o pomoc v probléme…“

V suchopárnosti stačí, keď si budeš opakovať napr.:

„Bože môj, pomôž mi. Pane, zmiluj sa nado mnou.
Môj Ježišu, milosrdenstvo.“

A keby si nerobil aj nič iné iba toto, modlitba ti získa to najcennejšie.

Záver

Na základe rozjímania si daj predsavzatie, napríklad unikať nejakej
príležitosti ku hriechu, strpieť nepríjemnosť od nejakej osoby, odstrániť
nejakú svoju chybu, nepoddávať sa sklesnutosti, vykoreniť zlozvyk, ako
reagovať v danej situácii (podľa rozjímania) a podobne.


„Pane, prosím ťa, aby si mi pomohol a dal mi silu spl-
niť to, čo som si predsavzal. Ďakujem ti za udelené
svetlo. Prosím o posvätenie pastierov Cirkvi, za duše
v očistci, za obrátenie hriešnikov, mojej duše i duší
mojich príbuzných.“

Otče náš, Zdravas’, Sláva Otcu.

(Spracované podľa knihy Alfonz Mária de Liguori: Zásady kres-
ťanského života. Michalovce: Misionár, 2014. Imprimi potest č.155/2014.)

Scroll Up