MODLITBY ZA UZDRAVENIE

Modlitba profesora Tomislava Ivančiča za
vnútorné uzdravenie od momentu počatia

Drahý Ježišu! Pozdravujem ťa v mene všetkých tu
prítomných. Je to zázračné, že si prišiel medzi nás.
Lebo bez teba, drahý Ježiš, by som nemohol nič uro-
biť. Ja nemôžem žiadneho človeka uzdraviť alebo
zachrániť. Ale mám takú radosť, že si si ma vybral,
aby som tu teraz mohol byť pre teba a pre týchto ľudí.
Prinášam ti, Ježišu, všetkých týchto ľudí. (…)

Ježišu, najprv ťa prosím, aby si uzdravil všetky rany,
ktoré sme zdedili po našich zomrelých predkoch. Je-
žišu, ale my chceme z celého nášho srdca odpustiť
týmto našim predkom. Ty poznáš tieto rany a cho-
roby. Ježišu, pretrhni každý negatívny vplyv našich
predkov na nás. Voveď ich do neba!

Ježišu, ty si bol prítomný pri mojom počatí v lone
mojej matky. Ty si si ma želal. Ty si ma chcel. Ty si bol
rád, že som bol počatý v lone mojej matky. Ďakujem
ti, že si bol pri tom. Ty si mojou matkou a mojím ot-
com. Od momentu môjho počatia si ma ochraňoval,
miloval a chcel. Ježišu, odpúšťam mojim rodičom,
ak ma nepočali z lásky. Dôležité je, že ty si ma počal
z lásky.

Potom ti, Ježišu, odovzdávam tých deväť mesiacov
v lone mojej matky. Ty si bol pri tom, keď moja matka
prežívala stresy. Keď bola možno chorá. Ak ma mož-
no niekto nechcel. Ty si ma chcel. Ty si mi povedal:
„Ži, lebo ja si ťa žiadam.“ Som želané dieťa. Vďaka ti,
Ježišu. Odpúšťam teraz svojim rodičom a všetkým
ľuďom okolo mňa počas týchto deviatich mesia-
cov. Teraz je týchto deväť mesiacov s úplnou istotou
v tvojich rukách. Teraz môžem pokojne dýchať, pre-
tože mám istotu v tvojich rukách. Som chcené dieťa.
Ty si ma chcel. Ty si mi pošepkal: „Ži, ja ťa mám tak
rád!“ Ježišu, tvoja istota, tvoja nežnosť, tvoja láska
bola pri mne počas celých deviatich mesiacov…

Ježišu, prosím ťa, aby si uzdravil čas môjho zrodu.
Aj keď to bolo ťažké, ty si bol pri tom. Ty si ma chcel
a očakával. Ty si bol pri tom a ochraňoval si ma. Od-
púšťam gynekológom a sestrám, ak so mnou neza-
obchádzali s láskou. Odpúšťam všetkým, ktorí preži-
li sklamanie z môjho narodenia. Ale ty si bol rád, že
som sa narodil. Ty ma potrebuješ. Ďakujem ti, že si
ma ochránil a bol si vtedy pritom. Ty si bol vtedy ten
pravý gynekológ a môj pravý otec. Vďaka ti…

Ježišu, teraz ti odovzdávam prvých sedem rokov
môjho života. Ty, Pane, poznáš všetko, čo sa stalo naj-
mä v prvých troch rokoch. To je v mojom podvedomí.
Ale ty poznáš každú ranu a stres. Ježišu, pri každom
strese a strachu bol si ty prítomný. Ty si bol pritom,
keď som bol sám a smutný. Spolucítil si so mnou. Od-
púšťam všetkým, ktorí mi v týchto prvých siedmich
rokoch nejako ublížili. Tebe, Ježišu, odovzdávam
všetky zranenia z tých rokov, aby si ich uzdravil svo-
jou láskou. Ďakujem ti, že teraz môže byť moje det-
stvo úplne uzdravené. Už nemusím plakať, pretože
to je radosť, že si bol aj vtedy pri mne a ochraňoval
si ma. Zranenia si dopustil, ale mňa si neopustil. Je-
žišu, ďakujem ti, že ich teraz uzdravuješ. Ty si naozaj
môj najlepší priateľ a lekár. Škoda, že na to tak často
zabúdam…

Potom ti odovzdávam roky od siedmeho do pätnáste-
ho. Ty si bol vždy pri tom, keď som chodieval do školy
– aj keď som bol v puberte, keď som bol neistý v dô-
sledku pohlavného dozrievania. Ty si ma ochraňoval.
Ty si ochraňoval moje telo, moju dušu a môjho ducha.
Aj keď bolo niečo zranené, ty si bol pri tom. Teraz to
uzdravuješ. Ďakujem. Chcem všetkým odpustiť, ktorí
mi ublížili v týchto rokoch… Ďakujem ti, Pane, že si
bdel nad dozrievaním mojej sexuality a nežnosti…

Potom ti, Ježišu, odovzdávam svoj život medzi pät-
nástym a dvadsiatym piatym rokom. Keď som bol
na gymnáziu alebo na fakulte, alebo v manželstve,
alebo v práci. Ty si bol stále pri tom – pri každej rane
a pri každom sklamaní. Ty mi hovoríš: „Neboj sa. Ja
som bol pri tebe, aj teraz som pri tebe. Som za teba, nie
proti tebe. Veríš, že ťa tak milujem? Túžim po tom, aby
si mi naozaj uveril, že som tvojím veľkým priateľom.
Nikdy ťa nebudem súdiť, ani ťa neodsúdim, pretože ťa
mám rád. Potrebujem ťa. Očistím ťa i uzdravím.“ Je-
žišu, ďakujem ti, že si pri mne i v mojom manželstve,
že si so mnou i v práci, že si bol pri mne v mojom ži-
vote, v najťažších chorobách. Ďakujem ti, že si teraz
tu. Ježišu, odpúšťam všetkým, ktorí mi ublížili medzi
pätnástym a dvadsiatym piatym rokom. Odovzdá-
vam ich do tvojich rúk. Uzdrav aj ich! Mojich rodičov,
svokrovcov, profesorov, manžela/manželku, moje deti,
súrodencov, mojich príbuzných. Ježišu, teraz je všetko
v tvojich rukách.

Napokon ti, Ježišu, odovzdávam svoj život od dvadsia-
teho piateho roku až do dnešného dňa a až do smrti.
Odovzdávam ti každý hriech v mojom živote. Všetky
sklamania, rany, spory. Všetko, čo som zle vykonal.
Odovzdávam ti, Ježišu, všetky slová, ktoré som mal
proti tebe… Ty ma poznáš a miluješ ma. Ostávaš mi
verný a dávaš mi svoj život. Vďaka ti, dobrý Ježišu. Od-
púšťam všetkým, ktorí mi v týchto posledných rokoch
doterajšieho života ublížili. Ježišu, odpúšťam naj-
mä mojim rodičom, môjmu manželovi/manželke…
Chcem odpustiť aj mojej Cirkvi, škole, štátu… Chcem
odpustiť aj sám sebe. Vďaka ti, Ježišu, teraz viem, že
celý môj život je v tvojich rukách. Viem, že si bol stále
pri mne, pri každej chorobe, rane. Ty budeš pri mne
i v budúcnosti, vždy aj v každom nebezpečenstve. Aj
keď budem zomierať, budeš pri mne. Nepôjdem sám
do smrti. Všetci ľudia ma opustia, ale ty zostaneš pri
mne. Ty si skutočne mojím najlepším priateľom.

Teraz ťa prosím, Ježišu, aby si uzdravil celú moju ro-
dinu… Ježišu, uzdrav teraz moje manželstvo… Uzdrav,
Ježišu, teraz aj moju farnosť… Uzdrav všetky moje
vzťahy k ľuďom… Vďaka ti. Teraz viem, Ježišu, že je ži-
vot pekný, pretože ty žiješ. Teraz viem, že môžem vždy
prísť k tebe. Ježišu, ďakujem ti teraz, že si tu všetkých
uzdravil, že aj v budúcnosti ich budeš uzdravovať. Vlož
teraz, Ježišu, svoje ruky na nás všetkých a vypros nám
od svojho Otca Ducha Svätého. Ale ešte viac, všetko
ovocie Ducha. Vieru, trpezlivosť, vernosť, lásku, ra-
dosť, pokoj, pokoru a nádej. Daj nám silu svojho Du-
cha! (Spev „Aleluja.“)

(Pôvodná verzia textu, ktorá ešte prešla jazykovou korektúrou,
má imprimatur: Mons. Rudolf Baláž, diecézny biskup, Banská
Bystrica, č. 969/93.)

Modlitba odpustenia – za nepriateľov

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal, že máme odpúš-
ťať „nie sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem“ (Mt 18,
22). Preto poslušný tvojmu slovu odpúšťam tu a teraz
v tvojom mene všetkým svojim nepriateľom. Zvlášť
tým, ktorí mi zlorečia; tým, ktorí voči mne prechová-
vajú nenávisť, závisť alebo žiarlivosť… (môžeš pomeno-
vať konkrétne osoby i konkrétne skutky, ktoré im odpúšťaš).

Pane, ty chceš, aby som ich miloval a žehnal im (porov.
Lk 6, 27-28). Tak ťa prosím, aby si ich napĺňal svojím
požehnaním i pokojom a daroval im všetko potrebné
pre ich každodenný život. Ja im odteraz chcem priať
len dobro. A preto ti odovzdávam všetok hnev, zlosť,
agresivitu, smútok, vnútorné trápenie, chuť im to
vrátiť i všetky bolestné emócie a súdy, ktoré sa obja-
vujú v mojom vnútri vo vzťahu k nim. Nechcem ich
v sebe vedome a dobrovoľne živiť.

Prosím, aby si všetko zlo – každé zlorečenie, závisť, ne-
návisť i žiarlivosť – nasmerované z ich strany na mňa
premieňal na požehnanie pre mňa i mojich blízkych.
Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard Bo-
ber, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č. 1170/16,
2016.)

Modlitba k Nebeskému Otcovi

Svätý Otče, v mene Ježiša, ktorý premohol všetky sily
zla, na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie, skrze
môj svätý krst, ktorý zo mňa urobil tvoje milované
dieťa, ťa prosím, aby si ma dnes uzdravil a oslobodil
od všetkého zla i všetkých prekážok stojacich na ceste
milosti, ktorou ma chceš naplniť. Obnov vo mne
pôsobenie tvojho Ducha, ktorý oslobodzuje a dáva
pokoj.
Uzdrav môj rozum zo všetkého, čo ho zatemňuje:
z predsudkov, kritiky, pochybnosti a nejasnosti.

Uzdrav moju pamäť zo všetkých bolestných spomienok,
psychologických tráum, ktoré môžu mať pôvod
v lone mojej matky alebo v iných etapách môjho života
– batoľaťa, detstva, dospievania, dospelosti.

Uzdrav moju predstavivosť zo všetkého márnivého
idealizmu, z útekov od reality, zo všetkého chorobného
snívania či ilúzií.

Uzdrav moje srdce zo všetkých jeho zranení, zo všetkého
egocentrizmu či žiaľu nad sebou samým, zo
všetkej uzavretosti či tvrdosti, z nedostatku ochoty
odpustiť, z urážlivosti i podozrievania.

Uzdrav moju vôľu zo všetkých závislostí, pokušení,
ovládaní, sužovaní, posadnutí, urieknutí či hypnózy,
z postojov pýchy, netolerancie i sektárstva, každej
slabosti, z nedostatku rozhodnutia či chcenia opustiť
vlastnú cestu.

Uzdrav ma zo všetkého nedostatku rovnováhy v oblasti
zmyslovej, pocitovej, emocionálnej, sexuálnej.
Osloboď ma od pocitov odmietania, hanby, neodpustiteľnej
viny, komplexu menejcennosti, ničoty
či nesmelosti. Uzdrav ma zo všetkej neistoty a obáv,
nepokoja a strachu, nespavosti, smútku, nechuti do
života, samovražedných myšlienok a každého druhu
závislosti – od drog, alkoholu, nikotínu a od všetkej
materiálnej pripútanosti.
Uzdrav ma zo všetkých deviácií: dedičných i tých,
ktoré sú dôsledkom mojej výchovy alebo nátlaku vyvíjaného
na mňa v rodine, v škole, v spoločenstve,
v práci, vo farnosti… alebo sú následkom nejakých
situácií z minulosti, ktoré mohli deformovať moju
vnútornú slobodu.

Uzdrav ma zo všetkého bolestného a negatívneho, čo
som prežil a čo som mohol vytesniť do podvedomia.

Milosrdný Otče, daj, aby som prinášal bohaté ovocie
obrátenia a využíval svoju vôľu na plnenie tvojej svätej
vôle.

Pane Ježišu, obmy ma celého vo svojej najdrahšej
Krvi a vládni vo všetkých oblastiach môjho života.

Mária, ty Božia i moja matka, nauč ma vždy hovoriť
bezpodmienečné a úplné „áno“ Svätému Duchu –
Duchu lásky. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č.
1170/16, 21. 10. 2016.)

Modlitba Betlehema
(Túto modlitbu používa Elias Vella na svojich seminároch.)

Zavri si oči a postav sa do Božej prítomnosti (uvedom si Božiu
prítomnosť).

Predstav si seba ako malého chlapca/dievča. Ježiš ťa
drží za ruku, cítiš jeho dotyk… Spolu kráčate k jaskyni
v Betleheme a vchádzate do nej… Vidíš tam dve
osoby: veľmi krásnu mladú ženu – Máriu a silného
mladého muža – Jozefa… Medzi nimi na slame leží
dieťa Ježiško. Si tam aj ty a máš len niekoľko dní…

Mária ťa berie na ruky… Si v jej náručí… Mária je plná
radosti, veľmi sa teší, že ťa drží vo svojom náručí. Môžeš
sa pozerať do jej tváre, do jej očí. Usmieva sa na
teba… Ukazuje ťa každému človeku, ktorý je tam,
a chváli sa tebou… Objíma ťa, tisne si ťa k sebe, jemne
ťa hladí po líčku, bozkáva ťa, ľúbi ťa…

Uvoľni sa, spočiň v jej náručí a vychutnaj si tento
okamih… Ona ti dáva všetku lásku, ktorú potrebuješ…
(zotrvaj chvíľu v tomto rozpoložení).

Teraz k Márii prichádza mladá žena. Je to tvoja
mama. Mária ťa veľmi nežne a milujúco vkladá do jej
náručia… Tvoja mama je plná radosti, teší sa z teba.
Každému hovorí a chváli sa: toto je moje dieťa. Objíma
ťa, tisne si ťa k sebe, jemne ťa hladí po líčku, bozkáva
ťa, ľúbi ťa…

Necítiš sa dobre v náručí svojej mamy? Prichádzajú
ti na myseľ negatívne situácie a zážitky? Netráp sa
a neboj, lebo blízko stojí Ježiš. On teraz kladie na teba
svoju ruku. On teraz dáva lásku tam, kde žiadna láska
nebola a nie je… Zapĺňa každú prázdnotu v tvojom
živote, ktorú spôsobila tvoja mama svojím správaním…

Ak si teraz, v tejto chvíli objavil niečo bolestné a zraňujúce
zo strany svojej mamy, odpusť jej to. Hovor:
Pane Ježišu, pomôž mi teraz odpustiť mojej mame.
Pane, Ježišu, ja chcem teraz odpustiť svojej mame.
Ja odpúšťam svojej mame… (konkrétne pomenuj, čo odpúšťaš).

Predstav si svoju mamu, ako stojí pred tebou, a povedz
jej: Mama, ja ti odpúšťam v mene Pána Ježiša to,
že… (znovu konkrétne pomenuj).

Teraz sa obráť k Ježišovi a ďakuj mu, že práve túto
ženu ti dal za mamu…

Teraz ťa do svojho náručia berie Jozef… (podobne môžeš
zopakovať celú modlitbu s Jozefom a svojím otcom).

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č.
1170/16, 21. 10. 2016.)

Dobrý Otec

Dobrý a láskavý Otče, velebím ťa, chválim ťa a ďakujem
ti, lebo si nám z lásky daroval Ježiša! Ďakujem,
Otče, že vo svetle tvojho Ducha poznávam, že on je
svetlo, pravda a Dobrý pastier, ktorý prišiel, aby sme
mali život a aby sme ho mali v hojnosti (porov. Jn 10,
10).

Dnes ti, Otče, prinášam seba (svoju rodinu, priateľov,
konkrétnu osobu). Pane, prosím, obráť ku mne svoj otcovský
pohľad. Ty poznáš moje srdce i zranenia, ktoré
som utrpel na ceste životom.

Ty vieš, čo som chcel urobiť, a neurobil som to. Ty
vieš, čo som urobil, a poznáš i zlo, ktoré mi pripisovali.
Ty poznáš všetky moje ohraničenia, chyby, omyly
aj hriechy. Ty poznáš všetky moje rany a komplexy.
Dnes ťa, Otče, prosím skrze lásku tvojho syna Ježiša,
vylej na nás svojho Svätého Ducha, aby teplo tvojej
lásky, ktoré uzdravuje, preniklo do najhlbších hĺbok
môjho srdca.

Prosím ťa, Otče, ty uzdravuješ zlomené srdcia a hojíš
rany, uzdrav ma. Vstúp do môjho srdca tak, ako si
vstúpil do domu, v ktorom sa ustráchaní a úzkostliví
učeníci zhromaždili. Ty si sa zjavil uprostred nich
a povedal si im: „Pokoj vám!“ Vstúp teraz do môjho
srdca a daruj mi pokoj! Naplň ma svojou láskou!
Viem, že láska vyháňa strach. Vstúp do môjho života
a uzdrav moje zranené srdce! Zvlášť ťa chcem dnes
poprosiť: daj mi silu odpúšťať, vzdorovať pýche, žiarlivosti,
závisti, nenávisti a ohováraniu.

Viem, Pane, že to vždy urobíš, keď ťa o to prosím.
Preto ťa o to prosím spolu s Máriou, našou mamkou,
ktorá bola s tebou na svadbe v Káne. Keď už nebolo
vína, odpovedal si na jej želanie a premenil si vodu
na víno. Daj mi veľkodušné srdce, láskavé a plné dobrotivosti,
daj mi nové srdce.

Daj, Pane, nech vo mne rastú plody tvojej prítomnosti.
Daruj mi plody svojho Ducha: lásku, pokoj
a radosť. Daj, prosím, aby na mňa zostúpil duch požehnania,
aby som mohol každý deň hľadať Boha
a prežívať jeho prítomnosť; aby som mohol žiť z milosti,
bez komplexov a otrasov spolu s mojimi blízkymi.

Ďakujem ti, Otče, za to, čo dnes robíš v mojom živote.
Ďakujem ti, Otče, za tvoju dobrotivosť, lebo ty si ten,
ktorý nás uzdravuje. Ty si ten, ktorý nás oslobodzuje.
Ty si ten, ktorý láme reťaze a dáva mi opäť slobodu.
Ďakujem ti, Pane, za vieru a lásku, ktoré si zasadil do
môjho srdca. Aký si veľký, Pane! Sláva ti a chvála, Ježišu
Kriste! Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č.
1170/16, 21. 10. 2016.)

Modlitba za rodinu

Nebeský Otče, prichádzam k tebe ako tvoje dieťa
a vyznávam, že ťa veľmi potrebujem. Potrebujem ťa
v oblasti fyzického, emocionálneho i duchovného
zdravia a v oblasti medziľudských vzťahov. Mnohé
z mojich problémov sú spôsobené mojimi vlastnými
zlyhaniami a hriechmi. V pokore ich teraz pred
tebou vyznávam a prosím o odpustenie… (môžeš ich
konkrétne menovať).

Tiež ťa prosím, aby si odpustil aj mojim rodičom, starým
rodičom i ďalším predkom ich hriechy a zlyhania…
(ak ich poznáš, môžeš ich konkrétne menovať). S tvojou
pomocou úprimne každému odpúšťam. Zvlášť
chcem odpustiť tým – živým alebo mŕtvym – členom
mojej rodiny, ktorí priamo akýmkoľvek spôsobom
urazili mňa alebo mojich najbližších a spôsobili mi
akúkoľvek škodu.

V mene tvojho Syna Ježiša a v moci Ducha Svätého
ťa, Otče, prosím, vysloboď mňa a celú moju rodinu
zo všetkých zväzujúcich pút i spod vplyvu zlých duchov.
Zároveň ťa prosím, aby si žehnal mňa i všetkých
mojich živých príbuzných. Všetkým zosnulým
príbuzným zase prejav svoje milosrdenstvo a daruj
im večnú spásu.

Prikáž svojim anjelom, našim ochrancom, aby sa
utáborili okolo nás. Daj, aby nám archanjel Rafael,
patrón uzdravenia, sprostredkoval tvoju uzdravujúcu
moc v tých oblastiach, v ktorých to každý jeden
z nás najviac potrebuje. Nech sa tvoja uzdravujúca
sila v tejto chvíli uvoľní a nech pokračuje až tam,
kam to ty dovolíš.

Pane, daj, aby sme všetci mali ešte hlbšie spojenie
s tebou a s tvojím Synom v Duchu Svätom. Nech Svätá
Trojica preniká našu rodinu svojou nežnou a vrúcnou
prítomnosťou, aby sme si všetci uvedomovali
túto lásku a prejavovali ju v našich vzťahoch. Všetky
naše potreby, o ktorých nevieme, ti v tejto modlitbe
predkladáme a modlíme sa vo vzácnom mene Ježiš.
Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č.
1170/16, 21. 10. 2016.)

Scroll Up