MEDAILA A KRÍŽ SVÄTÉHO
BENEDIKTA

Medaila sv. Benedikta, ktorá je jednou zo svätenín
Cirkvi, prvýkrát uzrela svetlo sveta zrejme už v stre-
doveku, v prostredí benediktínskeho rádu. Svätý Be-
nedikt (480 – 547) si veľmi ctil a miloval ukrižované-
ho Pána Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, a kríž ako znak
tejto obety. Jeho mocou vykonal veľké množstvo
zázrakov a vyhnal množstvo zlých duchov. Preto je
aj nemenovaným, ale všeobecne uznávaným patró-
nom exorcistov. Kríž bol od počiatku benediktínskej
rehole predmetom osobitnej lásky a úcty. Zobrazenie
sv. Benedikta s krížom v ruke sa pravdepodobne roz-
šírilo po zázračnom uzdravení sv. Leva IX. – pápeža,
ktorý bol ešte ako mladík uštipnutý jedovatým ha-
dom. Po takmer dvoch mesiacoch choroby, keď mu
už hrozila smrť, zjavil sa mu starec v mníšskom ha-
bite, ktorý sa ho dotkol a uzdravil ho. Neskôr v prie-
behu svojho života často spomínal na tento zážitok,
pričom v starcovi spoznal sv. Benedikta. Podľa spisov
pápeža sv. Gregora Veľkého (540 – 604) vieme, že sv.
Benedikt mal hlbokú vieru v svätý kríž a prostred-
níctvom neho činil veľké divy a zázraky a vyháňal
zlých duchov.
Nevieme presne, kedy bola vyrazená prvá medaila sv.
Benedikta. V určitom čase boli na túto medailu pri-
dané veľké písmená. Ich zmysel bol dlho neznámy,
ale v roku 1647 sa našiel v opátstve Metten v Bavor-
sku manuskript, datovaný spätne do roku 1415, ktorý
podal vysvetlenie. Bola to modlitba exorcizmu proti
satanovi, ktorej vysvetlenie uvádzame dolu. Súčas-
né zobrazenie medaily bolo vyrazené v roku 1880
na pamiatku 1400. výročia narodenia sv. Benedikta.
Vyobrazenie bolo navrhnuté v arciopátstve Beuron
v Nemecku na žiadosť priora z Montecassina (opát-
stva v Taliansku), rev. Bonifáca Kruga OSB. Od toho
času sa jubilejná medaila z roku 1880 stala v kres-
ťanskom svete najpopulárnejšou a najrozšírenejšou
spomedzi všetkých medailí vyrazených ku cti sv. Be-
nedikta. Treba ešte pripomenúť, že veľkým šíriteľom
medaily sv. Benedikta bol sv. Vincent de Paul.

Popis medaily sv. Benedikta

Zadná strana medaily

Na zadnej, rubovej strane medaily je zobrazený sv.
Benedikt držiaci v pravej ruke kríž a v ľavej ruke
Regulu, čiže rehoľné pravidlá, ktoré sám zostavil.
V nich povzbudzoval: „Aby sme kráčali po Božej ceste
s evanjeliom ako vodcom.“ Po pravej strane je rozbitý
pohár s hadom a po ľavej strane vidíme havrana
odnášajúceho otrávený chlieb, ktorý mu poslal
závistlivý nepriateľ.
Tieto obrazy sa vzťahujú k príbehom z Dialógov
sv. Gregora Veľkého, podľa ktorých bol sv. Benedikt
zachránený pred nepriateľskými úkladmi mocou
znaku svätého kríža. Keď prežehnal otrávený nápoj, pohár
praskol a objavil sa had. Je tu tiež nápis: Crux Sanc-
ti Patris Benedicti = Kríž svätého otca Benedikta.

Okraj medaily obsahuje nápis: Eius in obitu nostro
praesentia muniamur = Nech sme posilnení jeho
prítomnosťou v hodine našej smrti.
Benediktíni
vždy považovali sv. Benedikta za zvláštneho patróna
šťastnej smrti. On sám zomrel v kaplnke na Monte
Cassine (vrchu v opátstve) krátko po prijatí Eucha-
ristie, držiac svoje ruky vystreté k nebu a podopretý
bratmi z kláštora. Na detailnejšie vyrazených me-
dailách vidíme pod vyobrazením sv. Benedikta ako
pamiatku na 1400. výročie narodenia sv. Benedikta
nápis: ex SM Casino MDCCCLXXX = zo sv. Monte-
cassina 1880.

Predná strana medaily

Dominantným prvkov lícovej, teda prednej strany je kríž.
Na jeho ramenách sú začiatočné písmená latinských modlitieb:
Crux sacra sit mihi lux! Nunquam draco sit mihi
dux! = Svätý kríž nech je mojím svetlom! Nech
drak nikdy nie je mojím vodcom!

V rohoch kríža sú písmená C S P B, ktoré
znamenajú: Crux Sancti Patris Benedicti = Kríž
svätého otca Benedikta. Nad krížom sú slová PAX
= pokoj, ktoré boli po stáročia mottom benediktínov.
Po celom okraji medaily sa nachádzajú veľké písme-
ná symbolizujúce začiatočné slová ďalšej modlitby,
exorcizmu proti satanovi: V R S N S M V – S M Q L
I V B: Vade retro, satana! Nunquam suade mihi
vana! Sunt mala quae libas. Ipse venena bibas! =
Odíď, satan! Nikdy ma nezvádzaj k márnostiam!
To, čo mi ponúkaš, je zlé, sám si vypi svoje jedy!

Tieto nápisy na medaile sú obzvlášť silnou, neustá-
lou a tichou modlitbou pre všetkých, ktorí ju nosia.

Používanie medaily sv. Benedikta

Podľa tradície je táto medaila mimoriadne účinným
ochranným prostriedkom proti démonom a diablo-
vým úkladom. Je zvláštnou modlitbou neustáleho
exorcizmu proti satanovi a posilňujúcou modlit-
bou v čase pokušení. Jej moc plynie predovšetkým
z výkupnej hodnoty utrpenia Pána Ježiša Krista na
kríži, z účinkov modlitieb sv. Benedikta a jeho prího-
voru v nebi, z požehnania sv. Cirkvi a, samozrejme,
z viery a stavu milosti toho, kto ju nosí a používa.
Nemožno očakávať účinky vtedy, ak niekto vedome
a dobrovoľne zotrváva v stave ťažkého hriechu ale-
bo používa túto medailu magickým spôsobom, tzn.
bez živej osobnej viery a iniciatívy vo vzťahu k Bohu.
Plodnosť Božieho požehnania skrze túto medailu na-
pokon závisí aj od čností konkrétneho človeka, ktorý
ju nosí. Požehnanie je tým plodnejšie a silnejšie, čím
väčšie sú čnosti jej nositeľa a naopak. Medailu treba
mať najskôr v postoji srdca – tzn. nechcem hriech,
chcem Boha – a až potom ju nosiť pri sebe. V takomto
prípade je medaila zvláštnou a neustálou modlitbou
exorcizmu proti satanovi, posilnením v čase poku-
šení, ochranou v čase smrti a vyprosovaním Božie-
ho pokoja. Zvyčajne býva nosená na krku, v škapu-
liari alebo v ruženci. Často býva umiestňovaná na
poliach, do základov budov, v príbytkoch, budovách
či automobiloch, kde v spojení s pevnou vierou, po-
korou a modlitbou prináša na základe príhovoru sv.
Benedikta Božie požehnanie a zmenšuje vplyv zlých
duchov. Objavujú sa aj svedectvá o znížení rádioakti-
vity, negatívneho účinku baktérií a rôznych škodli-
vých látok v priestoroch, v ktorých bola umiestnená.

(Zostavené podľa informácií z oficiálnej internetovej stránky
Rádu sv. Benedikta:
www.osb.org/gen/medal.html)

Modlitba v čase pokušení

Nech mi je svetlom Svätý kríž a nikdy vodcom pre-
kliaty drak. Choď preč, satan, duch zlosti, nikdy ma
nepokúšaj v márnosti. Zlé je to, čo mi ponúkaš. Sám
si svoje jedy vypi!

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, Die 2 Maii 2016, Prot. N. 1653/2016.)

Požehnanie medaily sv. Benedikta (určené pre
kňaza alebo diakona)

Čítanie:
Kristus sa pre nás stal poslušný až na smrť, až na
smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal
mu meno, ktoré je nad každé iné meno. (Flp 2, 8-9).

V. Nech je zvelebené meno Pánovo.
R. Od tohto času až naveky.

Modlime sa.
Všemohúci večný Bože, darca všetkých milostí, na
príhovor sv. Benedikta, opáta, požehnaj † túto medai-
lu (tieto medaily). Nech všetci tí, ktorí ju (ich) budú
nosiť, spolu s tvojou milosťou dosiahnu zdravie duše
i tela. Zachovaj ich od útokov zlého ducha a dopraj
im vidieť tvoju tvár. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Kňaz pokropí medailu svätenou vodou.

(Tento text požehnania má cirkevné schválenie, Imprimatur:
Mons Rudolf Baláž, diecézny biskup, Banská Bystrica, 15. III. 2000,
No.: 329/2000.)

Scroll Up