Korunka Božieho milosrdenstva

Pán Ježiš ju zjavil sv. sestre Faustíne Kowalskej. Od-
porúča sa ju modliť hlavne v hodine Božieho milosr-
denstva o 15.00 hod., pretože vtedy náš Pán zomrel
za nás na kríži. V túto hodinu sú preto udeľované
zvláštne milosti pre všetkých, ktorí s dôverou a lás-
kou prosia o Božie milosrdenstvo.
Pán Ježiš sľúbil veľkú pomoc pre zomierajúcich,
pri ktorých sa bude modliť táto korunka. Modlí sa
na klasickom ruženci.

( www.milosrdenstvo.sk )

Na začiatok:

Otče náš.
Zdravas’, Mária.
Verím v Boha.


Na veľkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv,
Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna
a nášho Pána Ježiša Krista
na odčinenie našich hriechov
i hriechov celého sveta!

Na malých zrnkách:

Pre jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!
Na zakončenie (3x):
Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný,
zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!

(Korunka Božieho milosrdenstva s cirkevným schválením Litur-
gickej Komisie KBS. 30. 06. 2009, č. 9/2009.)

Novéna (deviatnik) k Božiemu milosrdenstvu

Ide o prosbu Pána Ježiša Krista, ktorú vyjadril
sv. sestre Faustíne, aby počas deviatich dní privádza-
la do jeho Najsvätejšieho srdca jednotlivé duše, ktoré
rozdelil do deviatich skupín. Je to veľmi mocný pro-
striedok na vyprosovanie Božieho milosrdenstva pre
svet. Je taktiež veľkou pomocou pre všetkých, ktorí
chcú konať pokánie za svoje hriechy a prosia Pána
o pomoc v uzdravení, oslobodení a posvätení svojej
vlastnej duše.

Deviatnik nájdeš na internetovej stránke:
( www.chcemsamodlit.sk )

Scroll Up