Nasledujú príklady strelných modlitieb, ktoré sa mô-
žeš modliť kedykoľvek počas dňa aj vo svojej mysli,
podľa situácií a okolností, s ktorými sa stretáš. Sú
to iba užitočné príklady strelných modlitieb. Láska
k Pánovi a Panne Márii ťa privedie k mnohým ďal-
ším. Teraz ide o to, aby si sa najskôr naučil modliť
srdcom a dokázal sa s Pánom rozprávať aj vlastnými
slovami. Nájdeš tu však veľmi užitočné príklady, kto-
ré ti môžu pomôcť.

Udeľovať požehnanie: blízkym, členom rodiny, nepriateľom
a neprajníkom, tým, ktorí preklínajú a nadávajú, na pomoc proti
nerestiam, napr. manželovi proti alkoholizmu, deťom proti ne-
poslušnosti, na ochranu, manželovi/manželke pre pokojné spo-
lunažívanie. Sv. Pavol uvádza: „Žehnajte a nepreklínajte.“ (porov.
Rim 12, 14; 1 Pt 3, 9; KKC 1078). Požehnanie s veľkou dôverou a čis-
tým srdcom má veľkú účinnosť (porov. Jak 5, 16b). Požehnanie
vždy pôsobí, aj keď človek nevidí výsledok. Preto treba stále dôve-
rovať (porov. Jn 20, 29). Stačí sa modliť aj v mysli, nie je potrebné
vyslovenie slov, napríklad takto:

„Nech ťa požehná Pán Ježiš, nech ťa požehná Panna
Mária.“

V mene Pána Ježiša Krista treba zničiť duchovné zlo, ktoré na
človeka vplýva, aby nepôsobilo. Ide o prosbu v mene Pána Ježiša
Krista (porov. KKC 2666), aby jeho vykupiteľskou obetou (porov.
Iz 53, 4-5), mocou tajomstva kríža, boli zničené akékoľvek nega-
tívne duchovné putá (porov. Lk 13, 16; Iz 58, 6). Napríklad po hád-
ke, ak ma niekto preklínal, povedal hrubé slová a pod.

Modlitba:

„V mene Pána Ježiša Krista ruším/pretínam nadáv-
ky proti mne, preklínanie…, prosím, aby akákoľvek
duchovná temnota bola zničená predrahou Krvou
Kristovou.“

Zriekať sa zlého ducha. Ide o skutočné a úprimné rozhodnu-
tie vôle – iba vyslovenie slov nestačí, musí byť skutočné chce-
nie zrieknuť sa zlého ducha, jeho pôsobenia a hriechu a ochota
podriadiť sa Bohu z celého svojho srdca (porov. Jak 4, 7-8). Ide
o dlhú tradíciu obnovy krstných sľubov, ktorých základom je od-
deliť sa od sveta duchovnej temnoty a žiť v duchovnom svetle
(porov. 1 Jn 1, 5).

Modlitba:

„Zriekam sa pokušenia, nečistoty, pýchy, mamony,
smútku, vtieravých myšlienok, zlých predstáv…“

V ťažkých situáciách, v strachu, v chorobe, pri nesení osobné-
ho kríža, v problémoch, pri zomierajúcich, pri veľkých pokuše-
niach, na neustále obnovovanie si dôvery:

„Pane Ježišu, dôverujem ti. Panna Mária, dôverujem
ti.“

Na stabilitu duše, dôveru v dobrotivosť a všemohúcnosť Boha, na
doriešenie duchovne nevysporiadaných vecí, minulosti, na uvoľ-
nenie od ťaživých spomienok, NA ODPUSTENIE srdcom, na oslo-
bodenie od strachu z budúcnosti. Možno sa modliť, napríklad,
pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou, pred obrazom Božieho
milosrdenstva alebo pred krížom:

„Pane, do tvojich rúk odovzdávam tento konflikt,
osobu, ktorá mi ublížila, slová, ktoré ma bolia, prob-
lém, ťažkosť, svoju budúcnosť…“

Je dobré s veľkou dôverou sa takto modlievať dovtedy, kým nepo-
cítim odľahčenie od Ducha Svätého a pokoj na duši.

Predrahá Krv Kristova má moc zmývať a ničiť akúkoľvek temno-
tu, má vykupiteľskú, uzdravujúcu a oslobodzujúcu moc (porov.
Zjv 5, 9).

Modlitba:

„Pane, svojou predrahou Krvou obmy moju dušu,
telo, rozum, vôľu, pamäť, city, predstavivosť, podve-
domie, zmysly – oči, uši, čuch, hmat, chuť, vnútorné
zmysly…“

Strelné modlitby na uzdravenie:

„Pane, dotkni sa, prosím, môjho strachu, minulosti,
spomienok… a uzdrav ma. Pane, dotkni sa, prosím,
mojich zranení… a osloboď ma.“

V pokušeniach:

„Zriekam sa týchto myšlienok, predstáv, pocitov…
a nesúhlasím s nimi.“

V niektorých prípadoch častých a opakovaných pokušení je dob-
ré nevenovať im ani najmenšiu pozornosť. Často treba vydržať aj
nápory opakovaných pokušení a silnejších pokušení až útlakov
a nikdy NESÚHLASIŤ.

Prosiť svätých o pomoc. Vždy s láskou a pokorou, nie iba mecha-
nicky, napríklad:

„Svätý Páter Pio, prosím ťa, pomôž mi. Svätá Veroni-
ka Giuliani, prosím, prihovor sa za mňa.“

Je možné doplniť mená tých svätých, ktorých si osobitne uctie-
vam. Záleží na láske a vzťahu k danému svätému.

Prosiť o pomoc anjelov, napríklad takto:

„Môj anjel strážny, prosím ťa, pomôž mi. Posilni ma.
Vnukaj mi Božie myšlienky. Pomôž mi rozlišovať.
Chráň ma. Bdej nado mnou. Ďakujem ti za pomoc.
Pozdravujem ťa, priateľ môj nebeský.“

Prosiť o pomoc archanjelov, napríklad takto:

„Svätý Michal, archanjel, prosím, obráň ma. Ochráň
ma… Stráž ma… Posilňuj ma v boji proti… Príď do
môjho príbytku. Príď teraz sem… a najmä vo veľkých
duchovných bojoch mi pomôž… Odožeň pokušite-
ľa… Zabráň prejavom Zlého…“

Strelná modlitba k nepoškvrnenej Panne Márii nadiktovaná naj-
svätejšou Pannou na zázračnej medaile darovanej prostredníc-
tvom sv. Kataríny Labouré:

„Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá,
oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

Pri mimoriadnych prejavoch Zlého, napríklad pri pociťovaní
jeho prítomnosti, zmocňovaní sa tela, zvlášť silných útokoch,
znepokojovaniach… atď., je najpotrebnejšie nevenovať im po-
zornosť, ignorovať ich a sústrediť sa na Božiu prítomnosť. V žiad-
nom prípade sa nedať zastrašiť alebo znepokojiť. Možno pokro-
piť miestnosť a prežehnať sa svätenou vodou, ako radí sv.
Terézia Avilská, učiteľka Cirkvi, a použiť modlitbu:

„Pane, prosím ťa, aby pokušiteľ a jeho prejavy boli
spútané, aby odišiel k päte tvojho svätého kríža a ni-
kdy viac sa nevracal. Panna Mária, prosím ťa, aby si
mu nedovolila prejavovať sa a znepokojovať ma a aby
si ma oslobodila od jeho prítomnosti.“

Pred rozjímaním zo Svätého písma, najlepšie vždy ráno:

„Pane, Duchu Svätý, cez toto rozjímanie mi osvieť ro-
zum, posilni vôľu, daruj mi múdrosť v slovách i skut-
koch, pomôž mi rozlišovať, spoznať moje chyby, uveď
ma do svojej pravdy a povzbuď svojou náukou, aby
som ju spoznával, konal a podľa nej si všetko zaria-
ďoval. Nech tvoj Svätý Duch pôsobí vo mne skrze toto
rozjímanie.“

Sláva Otcu.

Po rozjímaní zo Svätého písma:

„Pane, Duchu Svätý, klaniam sa ti a ďakujem za tvoju
prítomnosť a milosti, ktoré si mi udelil. Nech to, čo
som spoznal, trvalo zostáva vo mne. Nech sa to pre-
mení na skutočnosť v mojom živote. Prosím, často
mi to pripomínaj.“

Sláva Otcu.

Vzývanie Ducha Svätého:

„Príď, Duchu Svätý. Naplň ma… Uzdrav ma… Oslo-
boď ma… Zapáľ ma svojím ohňom… Pozdvihni ma…

Očisť ma… Zoceľ ma…“

Veľmi účinná prosba o ochranu:

„Panna Mária, skry ma, moje manželstvo, rodinu,
deti, príbytok, prácu… pod svoj ochranný materin-
ský plášť.“

Modlitba svätej Matky Terezy z Kalkaty:

„Panna Mária, neustále ma drž vo svojom Nepoškvr-
nenom srdci… Pretváraj svojou materinskou lás-
kou… Drž moju myseľ… Daruj mi tvoje myšlienky,
cítenie, čnosti… Neustále posilňuj moju vôľu… Dávaj
mi účasť na tvojom živote, tvojej viere, nádeji, láske,
pokore, čistote, poslušnosti, miernosti, vytrvalosti,
trpezlivosti, sile znášať bolesť a kríž…“

Veľmi účinná prosba o ochranu:

„Pane, prikry ma, moje manželstvo, rodinu, deti, prí-
bytok, prácu… svojou predrahou Krvou na ochranu
pred všetkými vplyvmi zla.“

Ak sa človek dopustí hriechu a nelásky k Pánovi, je potrebné
hneď poprosiť o odpustenie:

„Pane, prosím ťa, odpusť mi. Zmiluj sa nado mnou!“

Ježišova modlitba púštnych otcov, ktorá neustále udržuje člove-
ka v pokore a vyprosuje od Boha milosť:

„Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou
hriešnym.“ Alebo: „Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa
nado mnou pyšným, závistlivým, nečistým, chamti-
vým, hnevlivým…“

Priznanie si vlastnej hriešnosti v pravde pred Bohom prináša očisťovanie
duše a Božie požehnanie (porov. 1 Jn 1, 8). Púštni otcovia uvádzajú, že
pokora je zároveň veľkou hradbou proti pokušeniam.

Zásada svätého Dominika Savia:

„Radšej zomrieť, ako zhrešiť.“

Pred jazdou autom:

„Pane, prosím ťa, požehnaj a chráň ma počas tejto
cesty.“ Sláva Otcu… Pod tvoju ochranu…

Po jazde autom:

„Ďakujem ti, Pane, za šťastnú cestu.“

Sláva Otcu.

Pred jedlom:

„Pane, prosím ťa, požehnaj toto jedlo…“ (Môže
sa urobiť rukou znak svätého kríža † podľa vzoru svä-
tého Benedikta.)

Sláva Otcu.

Laik žehná v mene Pána Ježiša Krista na základe sviatosti krs-
tu – všeobecného kňazstva a kňaz na základe sviatosti kňazstva
– služobného kňazstva.

Po jedle:

„Ďakujem ti, Pane, za tvoje dary…“

Sláva Otcu.

Pred telefonátom alebo prijatím hovoru:

„Pane, prosím ťa, požehnaj tento telefonát a chráň
ho pred všetkým zlom.“

Pred lekárskym vyšetrením:

„Pane, prosím ťa, požehnaj toto vyšetrenie, lekára,
zdravotné sestry a daj, aby bolo všetko správne zis-
tené.“

Pred dôležitým stretnutím:

„Pane, prosím ťa, požehnaj toto stretnutie, túto oso-
bu… Duchu Svätý, sprevádzaj a veď toto stretnutie.“

Pred dôležitým rozhodnutím:

„Duchu Svätý, prosím ťa, osvieť moju myseľ a celú si-
tuáciu i všetky okolnosti, aby som sa rozhodol podľa
tvojej svätej vôle. Daj mi poznať, čo si praješ.“

Pred skúškou:

„Duchu Svätý, prosím ťa, veď môj rozum i srdce pri
tejto skúške. Daj mi správne poznatky, dobrú pamäť,
pokoj v srdci. Chráň ma pred každým strachom alebo
ľahkovážnosťou a všetko sprevádzaj svojou milosťou.“

Pred začatím práce:

„Pane, prosím ťa, pomáhaj mi pri tejto práci, pretože aj
ty si bol tesárom a musel si vykonávať bežné práce dňa.
Všetko chcem obetovať z lásky k tebe na tvoju väčšiu
česť a slávu skrze Nepoškvrnené srdce Panny Márie.“

Ak sa mi niečo nepodarí:

„Pane, prosím ťa, obráť aj tento môj neúspech na tvo-
ju väčšiu slávu a moje dobro. Aspoň sa naučím poko-
re.“

Prosba k Panne Márii o vynahradenie mojich chýb:

„Drahá moja matka, Panna Mária, prosím, naprav to,
v čom som dnes zlyhal…, postaraj sa o tých, ktorým
som ublížil… a použi všetko na duchovné dobro.“

Scroll Up