ÚVOD

Sv. Páter Pio odporúča ako najlepšiu zbraň proti satanovi
modlitbu sv. ruženca: „Ruženec je modlitba, ktorá
prináša triumf nad všetkým a nad všetkými. Vždy sa modlite
ruženec.“ Keď sám zakusoval diablove útoky, obrátil
sa na svojho spolubrata slovami: „Podaj mi moju zbraň,
lebo inak nezvíťazím.“ Myslel tým ruženec. Povzbudzujú
nás aj slová, ktoré sv. Páter Pio zaznačil: „Milujte Máriu
a snažte sa, aby bola milovaná. Vždy sa modlite ruženec a konajte
dobro, lebo vďaka tejto modlitbe nebude satan úspešný
vo svojich útokoch a zostane porazený raz a navždy.“
Modlitba ruženca je veľmi silnou modlitbou, ktorá
rozjíma nad najdôležitejšími udalosťami našej spásy;
udalosťami zo života Pána Ježiša a Panny Márie. Ruženec
darovala Panna Mária ľuďom skrze sv. Dominika.
Má mimoriadnu silu proti pôsobeniu Zlého a slúži
na posvätenie duše. Je to reťaz, ktorá drží človeka
v spojení s Božou milosťou. Panna Mária na viacerých
miestach výslovne vyzýva ku každodennej modlitbe
svätého ruženca, a to individuálne alebo spoločne
v rodinách a spoločenstvách. Modlieva sa na nástroji
– ruženci – zhotovenom z jednotlivých zrniek.
Odporúča sa dať si ho vopred požehnať kňazom, aby
na ňom a cezeň aj na človeku, ktorý ho bude držať,
mohlo spočinúť Božie požehnanie.

Praktický návod na modlitbu sv. ruženca

1. Svätý ruženec sa začína modliť prežehnaním – znamením svätého
kríža a slovami:

„V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

2. Nasleduje vyznanie viery:

Verím v Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.

3. Na veľkom zrnku:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.

4. Na malých zrnkách – trikrát modlitba:

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou.
Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho Ježiš,
(tu sa doplní prosba k preddesiatku, napr. ktorý nech rozmnožuje
našu vieru).

Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

5. Zakončí sa modlitbou:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na
veky vekov. Amen.

6. Nasledujú jednotlivé desiatky. Každý desiatok sa začína modlitbou
Pána –

Otče náš,

ktorá sa modlí na veľkých zrnkách. Potom sa na desiatich malých
zrnkách modlí modlitba:

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou.
Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho Ježiš,
(tu sa doplní tajomstvo aktuálneho desiatku, napr.: ktorého
si, Panna, z Ducha Svätého počala).

Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Každý desiatok sa ukončí chválospevom

Sláva Otcu
a Fatimskou modlitbou:

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše, najmä tie,
ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

7. Celý sv. ruženec sa delí na štyri časti (radostný ruženec, ruženec
svetla, bolestný ruženec a slávnostný ruženec) tvoriace tajomstvá
– celostný obraz udalostí Ježišovho života podľa Evanjelia. Každý
ruženec obsahuje 5 desiatkov.

Scroll Up