KRSTNÉ SĽUBY
A ICH OBNOVENIE

Krstné sľuby sú prisľúbeniami danými Bohu (v zastú-
pení rodičov pri krste alebo osobne), že daná osoba sa
zrieka zlého ducha a jeho pôsobenia, hriechu a všet-
kého, čo ohrozuje Boží život v človeku a bude sa o to
snažiť po celý svoj život na základe úcty a vernosti
voči Bohu. Zároveň sú aj vyjadrením toho, v čo osoba
verí a jej snahy patriť Bohu a rásť v láske k nemu. Je
to rozhodnutie slobodnej vôle dať tento záväzok voči
Bohu, neustále bojovať proti všetkej duchovnej tem-
note a stavať sa na Božiu stranu.

Tieto sľuby si možno obnoviť pri spoločných liturgic-
kých sláveniach, napríklad na Veľkú noc, alebo i súk-
romne kedykoľvek.

Majú mimoriadnu silu proti pôsobeniu Zlého, ke-
ďže on môže pokúšať, ale nemôže prinútiť slobod-
nú vôľu človeka, aby sa rozhodla pre hriech (po-
rov. Jak 4, 7). Takisto sú aj veľkou silou pre tých,
ktorí sa dostávajú z mimoriadneho pôsobenia Zlé-
ho a zakorenených, návykových hriechov, čiže
nerestí alebo iných duchovných problémov, pre-
tože pomáhajú človeku, aby svojou slobodnou vô-
ľou neustále hovoril Bohu ÁNO a pokušeniam NIE
a zostával iba na Božej strane.

Podstatné je, aby neboli konané iba mechanicky
a ústami, ale skutočne srdcom, s pevným rozhodnu-
tím slobodnej vôle. Ide o celkový životný postoj člo-
veka, o každodennú snahu, každodenný duchovný
boj odporovať všetkému, čo ničí Boží život v človeku.

Pripomíname, že podľa kresťanskej tradície pokuše-
nia môžu pochádzať z troch zdrojov: z tela, zo sveta
a z diabla.

(Zostavené podľa: Jak 4, 7; 1 Pt 2, 9; KKC 1254, 2101, 2111, 2846 –
2849; úvodné poznámky liturgickej knihy Ordo baptismi.)

Zrieknutie sa zlého ducha

Milé Božie dieťa. Pripomeň si, že si bol pokrstený.
Dobrý Pán ti dal v tejto sviatosti nový život. Znovu-
zrodil si sa z vody a z Ducha Svätého. Máš sa usilovať
o to, aby tento život v tebe rástol. Máš sa chrániť pred
hriechom, pretože hriech ohrozuje Boží život v tebe.
Pripomeň si teda túto úlohu, ktorú na základe svoj-
ho krstu máš, a zriekni sa teraz všetkého zla a vyznaj
svoju vieru.

Možno použiť túto formu:

Zriekam sa zlého ducha.
Zriekam sa všetkých jeho skutkov.
Zriekam sa všetkých jeho pokušení.


Tu sa možno ešte zrieknuť pokušení, hriechov a závislostí, s kto-
rými má človek najviac problém.

Apoštolské vyznanie viery
alebo Nicejsko-carihradské.


Záverečná modlitba obnovenia krstných sľubov:

Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vy-
znávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi,
našom Pánovi. Amen.

Scroll Up