POUŽÍVANIE SVÄTENEJ VODY

Pri kňazskom požehnaní vody na ňu zostupuje Božie
požehnanie, ktoré pôsobí na ľudí i priestory.
Veľmi sa odporúča dať si do svojho príbytku k dve-
rám sväteničku, v ktorej je požehnaná voda. Keď člo-
vek z príbytku odchádza, namočí si prsty do svätenej
vody a s vierou a dôverou sa ňou prežehná. Týmto
spôsobom na neho zostupuje Božie požehnanie. Pri
návrate domov je takisto veľmi dobré prežehnať sa
svätenou vodou s úmyslom, aby z človeka boli zmyté
všetky negatívne duchovné vplyvy. Navyše je v litur-
gických knihách v obrade pokropenia veriacich na
pamiatku krstu zmienka s prosbou, aby Pán týmto
pokropením očistil človeka od hriechov. Ťažké hrie-
chy sa však odpúšťajú vo svätej spovedi.
Odporúča sa pravidelne si pokropiť svoj príbytok
svätenou vodou s prosbou, aby Pán odohnal všetku
duchovnú temnotu a aby príbytok požehnal. Takisto
sa veľmi odporúča pokropiť si s týmto úmyslom ve-
čer pred spánkom izbu, v ktorej spím.

Citáty z diel sv. Terézie od Ježiša

„Z viacerých skúseností som sa presvedčila, že na ne-
návratné odohnanie diablov neexistuje účinnejší spô-
sob než svätená voda. Pred znakom kríža tiež utekajú,
ale znovu sa vracajú. Teda veľká je moc svätenej vody.
Čo sa mňa týka, cítim špeciálnu a veľmi živú potechu
v hĺbke duše vždy, keď ju použijem.“
„Inokedy, bolo to nedávno, sa mi prihodilo to isté, aku-
rát že som bola sama a prepadnutie netrvalo tak dlho.
Vzala som svätenú vodu a on ihneď utiekol. O chvíľu
potom sestry (boli to dve veľmi vierohodné rehoľníčky,
ktoré by sa za nič na svete nedopustili klamstva) pri-
chádzali ku mne a cítili hnusný zápach, akoby síru.“
„V tom čase jednu noc sa mi už zdalo, že ma zadusia,
ale keď boli silno pokropení svätenou vodou, videla
som ich celú kopu s takou rýchlosťou utekať, akoby
ich niekto zhadzoval zhora nadol. Toľko razy sa opa-
kujú na mne takéto prepadnutia a trápenia od týchto
prekliatych duchov, že zbytočne by som trápila vašu
lásku i seba samu, keby som chcela to všetko vyroz-
právať, tým viac, že pred nimi necítim už ani najmen-
ší strach, keď vidím, že sa nemôžu ani pohnúť, ak im
to Pán nedovolí.“

(Citáty z diel sv. Terézie z www.karmel.pl. Publikované v knihe
Robert Kowalewski: Súboj svätých a mystikov s démonmi. Do-
ľany: Zaex, 2016. Nihil obstat: ThLic. Joseph Nádaský, censor.
Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Met-
ropolita Bratislaviensis, Bratislavae, Die 2 Maii 2016, Prot. N.
1653/2016.)

Scroll Up