MODLITBY K DUCHU SVÄTÉMU

Duchu Svätý, príď z neba

Duchu Svätý, príď z neba
a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého.
Príď k nám, Otče chudobných,
Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho.
Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší,
ty sladké občerstvenie.
V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie,
v plači si potešenie.
Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce
ľudu tebe verného.
Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti,
nie je v ňom nič dobrého.
Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené,
uzdrav, čo je zranené.
Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté,
naprav, čo je zblúdené.
Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim,
svätú milosť sedmorú.
Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú,
daj nám radosť trvalú.
Amen.

Príď, Duchu Svätý

Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie,
tvojej milovanej nevesty. (3x)

Príď, Duchu Svätý, tvorivý

Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
príď svojich verných navštíviť;
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

Ty darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených;
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú;
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch.
Amen.

Prosba o dary Ducha Svätého

Duchu Svätý, spolu s Pannou Máriou ťa prosím: vylej
na mňa všetky svoje dary.

Vylej na mňa dar lásky, aby som miloval Boha nadovšetko
a blížneho ako seba samého.

Vylej na mňa dar múdrosti, aby som vo všetkom, čo
robím a myslím, čo cítim a plánujem, myslel, rozhodoval
sa a konal vždy v tvojom mene a v tvojom svetle.

Vylej na mňa dar rady, aby som svojím poznaním
a svojimi slovami vedel s láskou pomáhať tým, čo ma
prosia o radu. Daj, aby každé moje slovo bolo svetlom
pre druhých.

Duchu Svätý, Duchu Ježiša, daj mi dar sily, aby som
zvíťazil v každej skúške a plnil vždy Otcovu vôľu, najmä
vtedy, keď to bude pre mňa ťažké. Duchu sily, posilňuj
ma vo chvíľach slabosti.

Duchu Svätý, Duchu života, rozviň vo mne Boží život,
ktorý som tvojím prostredníctvom dostal už v lone
matky a pri svätom krste.

Duchu Svätý, ty Boží oheň, zapáľ v mojej hrudi plameň
lásky, aby z nej zmizli všetky tmy a ľady hriechu.
Duchu Svätý, Duchu uzdravenia, uzdrav vo mne
všetko, čo je ranené, a daj, aby rástlo vo mne všetko,
čo sa vo mne ešte nerozvinulo.

Duchu Svätý, zostúp na mňa s darom pokoja, aby
som vedel byť vďačný aj za najmenšie veci. Osvieť
ma, Duchu Svätý, aby som vedel vzdávať vďaky aj za
kríže a ťažkosti.

Duchu Svätý, osvieť ma svetlom pravdy, aby som
vždy žil v pravde lásky, pokoja a spravodlivosti. Pomáhaj
mi, aby som tak žil nielen slovami, ale najmä
skutkami.

Duchu Svätý, Duchu modlitby, nauč ma modliť sa.
Očisť moje srdce, aby bolo hodné stretávať sa s tebou
a vždy si našlo čas na modlitbu. Duchu Svätý, ty sa
modli vo mne a volaj so mnou: „Abba, Otče!“ Daj mi
milosť, aby som sa modlil srdcom.

Duchu Svätý, osloboď ma od všetkého, čo ma tlačí,
aby moje srdce bolo ako kvet, ktorý sa rozvíja, rastie
a prináša hojné ovocie.

Panna Mária, vypros mi milosť, aby ma Duch Svätý
naplnil a pokračoval vo mne v diele, ktoré začal
v tebe, aby jeho pomocou rástlo Božie Slovo aj vo
mne. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č.
1170/16, 21. 10. 2016.)

Zasvätenie Duchu Svätému

Duchu Svätý, prostredníctvom Panny Márie si ťa
dnes volím za Pána celého svojho života. Vierou a nádejou
v tvoju nekonečnú lásku, ktorá sa tak zázračne
prejavila v Panne Márii, otváram sa všetkým tvojim
darom. Zriekam sa zlého ducha a všetkých jeho skutkov
a prijímam teba, Ducha svetla a pravdy, Ducha
lásky, pokoja a poriadku. Zasväcujem ti všetky svoje
schopnosti a chcem všetko robiť v tvojom svetle.
Odovzdávam ti všetky práva na svoj život a prosím
ťa, bedli nado mnou a s Pannou Máriou ma veď skrze
Ježiša Krista k Otcovi. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č.
1170/16, 21. 10. 2016.)

Vzývanie Ducha Svätého vo večeradle

Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja
Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď
Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla
a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu
so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi
a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne
prosíme: naplň nás Duchom múdrosti a rozumu,
Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti
a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista, nášho
Pána. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č.
1170/16, 21. 10. 2016.)

Litánie k Duchu Svätému I.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému…
BUĎ ZVELEBENÝ!
(Opakuje sa za každou prosbou.)

1. Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti
a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka!
2. Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný,
nauč ma žiť v stálej Božej prítomnosti!
3. Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný,
nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho!
4. Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna,
nauč ma poznávať ťa a úprimne milovať!
5. Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca,
nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha!
6. Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ
v mojom srdci oheň svojej lásky!
7. Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať
Sväté písmo!
8. Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč
ma správne sa modliť!
9. Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov,
nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše!
10. Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma
žiť múdro a trpezlivo!
11. Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma
žiť v pokore a skromnosti!
12. Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milostí,
nauč ma chápať cenu utrpenia!
13. Duchu Svätý, bezodná pokladnica milostí,
nauč ma správne využívať drahocenný čas!
14. Duchu Svätý, z pokladnice ktorého neubúda,
chráň ma od každej nelásky a pýchy!
15. Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta,
nauč ma odmietať zbytočné predstavy a myšlienky!
16. Duchu Svätý, darca premnohých darov, nauč
ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam!
17. Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali,
nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas!
18. Duchu Svätý, večná láska, nauč ma dávať dobrý
príklad iným!
19. Duchu Svätý, nekonečná dobrota, daj mi vytrvalosť
v dobrom!
20. Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne
zaobchádzať s ľuďmi!
21. Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho
neposudzovať a na krivdy si nikdy nespomínať!
22. Duchu Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč
ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky!
23. Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať
moje chyby!
24. Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky,
veď ma bdelosťou k dokonalosti!
25. Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené,
nauč ma unikať osídlam diabla!
26. Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru,
pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla!
27. Duchu Svätý, ktorý poznáš aj moju budúcnosť,
zverujem do tvojej ochrany tiež moju rodinu, priateľov,
dobrodincov a všetkých ľudí!
28. Duchu Svätý, s tvojou Božskou pomocou, nauč
ma žiť na česť a slávu Božiu, na spásu duší a na radosť
Matky Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný
sluha. Amen.

Pane Ježišu, obnovuj v nás zázrak prvých Turíc.
Daj nám túžbu láskou dobývať svet pre teba a pre
tvoje kráľovstvo. Daj nám Ducha Svätého – Dobyvateľa
lásky; Ducha apoštolov, ktorí ťa niesli
do celého sveta; Ducha mučeníkov, ktorí za teba
umierali; Ducha bojovníkov, ktorí ťa vyznávali.
Daj, aby sme boli kresťanmi duchom, srdcom a činom.
Daj, aby náš život, i keď zavše biedny, nebol
neužitočný. Chceme i my budovať Cirkev, tvoje
kráľovstvo! Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratislavae,
die 10 Septembris 2015, Prot. N. 3619/2015.)

Litánie k Duchu Svätému II.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna,
zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi,
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorili
Boží mužovia,
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi,
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy,
Duch Svätý, ty si zostúpil na Máriu Pannu,
Duch Svätý, ty si v podobe holubice
zostúpil na Krista,
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi
v ohnivých jazykoch,
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme,
Duch Svätý, ty prebývaš v nás,
Duch múdrosti a rozumu,
Duch rady a sily,
Duch poznania a nábožnosti,
Duch bázne pred Pánom,
Duch milosti a zľutovania,
Duch viery, nádeje a lásky,
Duch pokory a čistoty,
Duch pokoja a tichosti,
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny,
Duch Svätý, ty za nás prosíš nevýslovnými vzdychmi,
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev,
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení,
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Pane.
Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu
Od pokušení a úkladov diabla
Od odmietania poznanej pravdy
Od zatvrdlivosti a nekajúcnosti
Od nečistoty duše i tela
Od domýšľavosti a malomyseľnosti
Od večnej smrti

My, hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu,
Osvieť naše mysle svojím svetlom,
Vlož do našich sŕdc svoj zákon,
Roznieť v nás oheň svojej lásky,
Udeľ nám pravú nábožnosť,
Veď nás cestami spásy,
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra,
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,
Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,
Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom,
Pomôž nám zachovať jednotu ducha
vo zväzku pokoja,
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

V. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R. A zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Modlime sa.
Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého;
nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého
protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislav
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratislavae,
die 21 Augusti 2015, Prot. N. 3103/2015.)

Scroll Up