MODLITBY K SV. MICHALOVI,
ARCHANJELOVI

Korunka k sv. Michalovi

Bože, príď mi na pomoc.
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
Sláva Otcu.

1. pozdrav na počesť chóru serafínov:

Otče náš, (3x) Zdravas’, Mária.

V. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru
serafínov nech nás Pán urobí hodnými horieť ohňom
dokonalej lásky.
R. Pane zástupov, zmiluj sa nad nami.

2. pozdrav na počesť chóru cherubínov:

Otče náš, (3x) Zdravas’, Mária.

V. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru che-
rubínov nech nám Pán udelí milosť zanechať hriešne
cesty a vykročiť na cestu kresťanskej dokonalosti.
R. Pane zástupov, zmiluj sa nad nami.

3. pozdrav na počesť chóru trónov:

Otče náš, (3x) Zdravas’, Mária.

V. Na príhovor svätého Michala a nebeského chó-
ru trónov nech nám Pán vloží do srdca ducha pravej
a úprimnej pokory.
R. Pane zástupov, zmiluj sa nad nami.

4. pozdrav na počesť chóru panstiev:

Otče náš, (3x) Zdravas’, Mária.

V. Na príhovor svätého Michala a nebeského chó-
ru panstiev nech nám Pán udelí milosť ovládať naše
zmysly a premáhať neviazané vášne.
R. Pane zástupov, zmiluj sa nad nami.

5. pozdrav na počesť chóru síl:

Otče náš, (3x) Zdravas’, Mária.
V. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru síl
nech Pán chráni naše duše pred diablovými úkladmi
a pokúšaním.
R. Pane zástupov, zmiluj sa nad nami.

6. pozdrav na počesť chóru mocností:

Otče náš, (3x) Zdravas’, Mária.

V. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru
mocností nech nás Pán chráni pred zlým a pred pá-
dom do pokušenia.
R. Pane zástupov, zmiluj sa nad nami.

7. pozdrav na počesť chóru kniežatstiev:

Otče náš, (3x) Zdravas’, Mária.

V. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru
kniežatstiev nech Pán naplní naše duše duchom pra-
vej poslušnosti.
R. Pane zástupov, zmiluj sa nad nami.

8. pozdrav na počesť chóru archanjelov:

Otče náš, (3x) Zdravas’, Mária.

V. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru
archanjelov nech nám Pán dá vytrvalosť vo viere
a vo všetkých dobrých dielach, aby sme dosiahli ne-
beskú slávu.
R. Pane zástupov, zmiluj sa nad nami.

9. pozdrav na počesť chóru anjelov:

Otče náš, (3x) Zdravas’, Mária.

V. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru
anjelov nech nás Pán svojimi svätými anjelmi chráni
v tomto smrteľnom živote a privedie do večnej slávy.
R. Pane zástupov, zmiluj sa nad nami.

Na počesť sv. Michala, archanjela:

Otče náš.

Na počesť sv. Gabriela, archanjela:

Otče náš.

Na počesť sv. Rafaela, archanjela:

Otče náš.

Na počesť sv. anjelov strážcov:

Otče náš.

Záverečná modlitba
Slávne knieža, svätý Michal, vodca a veliteľ nebes-
kých zástupov, strážca duší, premožiteľ odbojných
duchov, služobník v dome božského Kráľa a náš ob-
divuhodný sprievodca, ty sa skvieš vznešenosťou
a nadprirodzenými čnosťami, obraciame sa na teba
s dôverou a prosíme, aby si nás chránil od každého
zla a svojou milostivou ochranou nám pomáhal slú-
žiť Bohu po všetky dni nášho života.

V. Oroduj za nás, slávny sv. Michal, knieža Kristovej
Cirkvi.
R. Aby sme sa stali hodnými jeho prisľúbení.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, ty si nám vo svojej nevý-
slovnej dobrote a milosrdnej túžbe spasiť všetkých
ľudí ustanovil slávneho archanjela, sv. Michala, za
knieža tvojej Cirkvi. Vysloboď nás od našich nepria-
teľov, aby nás netrýznili v hodine našej smrti, ale aby
nás sv. Michal priviedol k tebe. Prosíme ťa o to pre
zásluhy Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Korunkou k sv. Michalovi si možno krásne uctiť tohto veľkého
archanjela a deväť anjelských chórov. Čo myslíme pod slovom
chóry? Zdá sa, že Boh stvoril rôzne rády anjelov. Písmo rozlišuje
deväť rádov. Sú to serafíni, cherubíni, tróny, panstvá, sily, moc-
nosti, kniežatstvá, archanjeli a anjeli (Iz 6, 2; Gen 3, 24; Kol 1, 6; Ef
1, 21; Rim 8, 38). Možno ich je viac, ale iba tieto nám boli zjavené.
Serafíni sa považujú za najvyšších, ktorí sú najdôvernejšie spo-
jení s Bohom, kým anjelské chóry sú najnižšie. Pôvod Korunky
k sv. Michalovi siaha k Božej služobníčke Antónii d ́Astonac, kto-
rej sa vo videní zjavil sv. Michal. Povedal Antónii, aby si ho uctie-
vala modlitbou k deviatim anjelským chórom. Toho, kto sa bude
modliť túto pobožnosť z úcty k nemu, budú pri svätom prijímaní
sprevádzať deviati anjeli, vybraní po jednom z každého chóru.
Tým, ktorí sa budú denne modliť túto Korunku, bude pomáhať
sv. Michal a všetci svätí anjeli po celý život.
(Táto verzia textu vznikla kombináciou dvoch verzii modlitieb s
imprimatur: + Mons. Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup,
Rožňava 21. 5. 2008, č. 882/2008; Mons. Stanislaus Zvolenský, Ar-
chiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratislavae, die 10 Ja-
nuarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Modlitba k sv. Michalovi, archanjelovi,
proti satanovi a odbojným anjelom

Táto modlitba k sv. Michalovi, archanjelovi bola publikovaná
z nariadenia pápeža Leva XIII.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Slávne knieža nebeských vojsk,
svätý Michal, archanjel,
chráň nás v boji proti kniežatstvám a mocnostiam,
proti vládcom sveta temnôt,
proti zloduchom v nebeských sférach (Ef 6, 12).
Príď na pomoc ľuďom,
ktorých Boh stvoril na svoju podobu
a draho vykúpil z diablovej moci.
Svätá Cirkev ťa uctieva ako strážcu a ochrancu;
Pán tebe zveril duše vykúpených,
aby si ich priviedol do neba.
Pros Boha pokoja,
aby rozdrvil satana pod našimi nohami,
aby nedržal ľudí v zajatí a neškodil Cirkvi.
Prines naše modlitby pred Najvyššieho,
aby sa nad nami bez meškania zmiloval;
ovládni draka, toho starého hada,
ktorým je diabol a satan,
zviaž ho a zvrhni do bezodnej priepasti,
aby už nezvádzal národy (Zjv 20, 2).
V mene Ježiša Krista, nášho Boha a Pána,
na príhovor nepoškvrnenej Panny Márie,
Božej Matky,
svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých,
s dôverou sľubujeme,
že budeme odrážať diablove útoky a klamstvá. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: + Mons. Eduard Koj-
nok, rožňavský diecézny biskup, Rožňava 21. 5. 2008, č. 882/2008.)

Modlitba na začiatku každého dňa

Svätý Michal, archanjel, ktorý si si na úsvite svojho
bytia vybral Boha a úplne si sa oddal plneniu jeho
svätej vôle, prihováraj sa za mňa u Stvoriteľa vidi-
teľných i neviditeľných vecí, aby som sa dnes podľa
tvojho príkladu na začiatku nového dňa otvoril(a)
pôsobeniu Ducha Svätého a v každej chvíli stál(a) pri
Bohu, s láskou plnil(a) jeho svätú vôľu a každým dy-
chom vyslovoval(a) tvoje: Kto je ako Boh! Skrze Kris-
ta, nášho Pána. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Pozdrav svätého Michala

Buď pozdravený, svätý Michal, náš ochranca a obran-
ca, ktorý posilňuješ našu vieru v trojjediného Boha –
Otca, Syna a Ducha Svätého! Buď pozdravený, knieža
anjelov a ochranca Cirkvi, ktorý posilňuješ nádej, kto-
rú nám dal Boží Syn a Syn človeka, náš Vykupiteľ!

Buď pozdravený, archanjel, milovník Stvoriteľa sveta,
umocňuj našu lásku k Bohu, ktorú v smrti a zmŕt-
vychvstaní prejavil Ježiš Kristus, Boží Syn!

Buď pozdravený, spolupracovník archanjela Gabrie-
la, ktorý Márii zvestoval počatie a narodenie Ježiša.
Umocňuj v nás lásku k Božej Matke, aby sme jej boli
oddaní a prišli do domu nášho Otca, ktorý je v nebi!
Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Akt zasvätenia sa svätému Michalovi

Veľké nebeské knieža, najvernejší strážca Cirkvi, svä-
tý archanjel Michal, hľa, ja, hoci som nehodný(á) po-
staviť sa pred tvoju tvár, predsa len s dôverou v tvoju
dobrotu, ktorá vyplýva z obrovského vplyvu tvojich
modlitieb a tvojich početných dobrodení, stojím pred
tebou v spoločenstve môjho anjela strážcu, svätých
a blahoslavených, ale predovšetkým v prítomnos-
ti blahoslaveného Bronisława Markiewicza, tvojho
veľkého ctiteľa. Nech sú svedkami mojej nábožnos-
ti k tebe. Teba si dnes vyberám za svojho zvláštneho
obrancu a orodovníka. Pevne sa rozhodujem vždy ťa
uctievať a horlivo rozširovať úctu k tebe. Buď mojou
silou po celý život, aby som neurazil(a) Boha myš-
lienkou, slovom ani skutkom. Bráň ma proti všet-
kým diabolským pokušeniam, predovšetkým proti
tým, ktoré útočia na vieru a čistotu, a v hodine smrti
vypros mojej duši pokoj a zaveď ju do nebeskej vlasti.
Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Zverenie sa svätému Michalovi

Svätý Michal, archanjel, najvernejší Boží služobník,
ktorý si porazil vzbúrených duchov, pripravených
zničiť stvoriteľské dielo Boha. Ako výrazne a rozhod-
ne znie tvoje zvolanie, ktoré je výzvou na boj a záro-
veň vyznaním skutočnej viery: Kto je ako Boh! Pre-
hlušil si ním zradcovské volanie Lucifera – nositeľa
svetla – a spôsobil si, že sa stal nositeľom tmy, keď
si vystavil na posmech jeho vyhlásenie: „Nebudem
slúžiť!“

Nech sa tvoj bojový pokrik nestráca z úst našich
sŕdc. Keď na mňa zaútočia pokušenia, nech ako zvon
zaznie tvoje meno Michael, ktoré je volaním k tebe
o pomoc, môj mocný obranca. Vieš, aký dôležitý
a rozhodujúci boj sa odohráva vo mne i vôkol mňa,
pretože sa v ňom rozhoduje o večnej spáse nesmrteľ-
ných duší. Vieš, aký nerovný je to boj, akí sme slabí
proti silnejšiemu a prefíkanejšiemu protivníkovi,
ktorý využíva osídla ľsti a zrady.

Buď mojím ochrancom a vodcom! V týchto ustavič-
ných potýčkach ma chráň pred ochabnutím a zne-
chutením a predovšetkým ma zachráň v hodine
smrti, keď azda budem musieť vybojovať najťažší boj
v najslabších chvíľach. Buď pri mne spolu s Kristom
a Božou Matkou! Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Modlitba zasvätenia zo svätyne v Gargane

Najdôstojnejšie knieža anjelských zborov, udatný bo-
jovník najvyššieho Boha, horlivý milovník Pánovej
slávy, postrach vzbúrených anjelov, láska a rozkoš
všetkých dobrých anjelov, svätý archanjel Michal!

Chcem patriť medzi tvojich ctiteľov, preto sa ti dnes
obetujem a odovzdávam. Tvojej starostlivej ochrane za-
sväcujem samého seba, moju rodinu a priateľov, moju
prácu a všetko, čo mi patrí. Aký skromný je to dar, keď
uvážim, že som iba úbohý hriešnik. Tebe sa však páči
láska môjho srdca. Pamätaj teda, že oddnes som pod
tvojou ochranou, a tak musíš za mňa orodovať po celý
môj život.

Vypros mi odpustenie mojich mnohých a ťažkých hrie-
chov, ako aj milosť milovať celým srdcom Boha, Ježiša
Krista, najdrahšieho Spasiteľa, najsladšiu Pannu Máriu
a všetkých ľudí, mojich bratov, ktorých nebeský Otec
miluje a ktorých Boží Syn vykúpil. Vyprosuj mi všetku
pomoc, potrebnú na dosiahnutie koruny večnej slávy.
Vždy ma bráň, zvlášť v poslednej chvíli môjho života,
pred nepriateľmi mojej duše. Príď, slávny archanjel,
posilňuj ma v boji a odvráť odo mňa pekelnú priepasť,
onoho vzbúreného a pyšného anjela, ktorého si kedysi
premohol a zvrhol z neba. Svätý archanjel Michal, zaveď
ma pred Boží trón, aby som spolu s tebou a so všetkými
anjelmi mohol(la) spievať na chválu, česť a slávu tomu,
ktorý kraľuje na veky vekov. Amen.

Táto modlitba zasvätenia sa modlí denne po každej svätej omši vo
svätyni na vrchu Gargano v Taliansku, kde sa sv. archanjel Michal
zjavoval v rokoch 490 – 496.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus Zvo-
lenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die
10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Benediktínska modlitba

Svätý Michal, knieža nebeského vojska, obnovujeme vo-
lanie, ktoré naši otcovia adresovali tebe: Svätý Michal,
príď nám na pomoc! To, čo si urobil v minulosti, môžeš
urobiť aj pre nás, ktorí celú svoju dôveru vkladáme do
teba.
Zostúp z neba, anjel pokoja, zažeň do pekla vojnu,
zdroj toľkých utrpení a sĺz, poraz tých, ktorí sa usilujú
znivočiť ducha našej krajiny, znič všetkých, ktorí boju-
jú s Cirkvou a jej údmi. Nech tvoja modlitba vzdiali od
nás vnútorné rozbroje a zápasy. Nech sa na tvoje oro-
dovanie naša vlasť vráti k svojej dávnej tradícii viery,
cti i šľachetnosti, nech vo svete plní úlohu duchovného
vodcu a celý svet nech žiari jasom pravdy, pokoja a svä-
tosti. Nech sa tak stane.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus Zvo-
lenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratislavae, die
10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Prosba o spásu duše

Spomeň si, môj drahý svätý Michal, archanjel, že
Boh zveril pod tvoju ochranu všetky duše, ktoré majú
dosiahnuť spásu, a to preto, aby si ty, pestún Božej
mysle a vôle, na všetky deti mohol vylievať prame-
ne Božích milostí. Sme slabí, máme veľmi silných
nepriateľov vnútri svojej telesnej schránky aj mimo
nej, ale v tebe, Boží víťaz, máme od Boha aj nepreko-
nateľnú silu. Si vlajkonosičom našej spásy. Môžeš sa
teda veľmi pričiniť o spásu ľudí. Naša dôvera je o to
väčšia, čím sme slabší. Ako rytier, a to najšľachet-
nejší z rytierov, máš povinnosť brániť predovšetkým
slabých a utláčaných.

Knieža vyvolených duší, lomcuj kamennými duša-
mi, ktoré najviac zatvrdli v zle. Rozdrv ich. Vypros im
úprimnú nápravu života a vrúcnu lásku k Bohu i naj-
svätejšej Božej Matke, vytrvalosť v dobrom a nebo,
ktorého si z Božej vôle vzorným správcom. Vskutku
ťa prosíme o veľké veci, či nie si slávny divotvorca
a náš najstatočnejší obranca v zápase o večnú spásu?

Najpoprednejší nebeský duch, ktorý neprestajne sto-
jíš pred Pánom, ustavične sa za nás prihováraj u Je-
žiša Krista, Božieho Syna, aby sa naše oči s každým
okamihom, keď začnú hasnúť pre svetlo zeme, otvá-
rali svetlu večnej slávy. Úpenlivo ťa prosíme, buď na-
ším radostným zvestovateľom spásy. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Spoločné zvelebovanie Najsvätejšej Trojice
(Prosba o milosť dobrej modlitby.)

Svätý Michal, pripájam sa k adorácii a zvelebovaniu,
ktoré neprestajne adresuješ Najsvätejšej Trojici, ako
aj k úcte, ktorú prechovávaš k Božej Matke.

Neviem sa modliť. Pomôž mi v srdci nájsť slová, kto-
ré by sa Bohu páčili, a najmä mi každý deň pomôž
plniť jeho vôľu.

Vďaka tvojej pomoci budem môcť viac milovať blíž-
nych a Bohu ďakovať za jeho nekonečnú lásku ku
mne. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Zvelebovanie Boha zvolaním Kto je ako Boh!

Chváľte Pána nebies.
Chváľte ho na výsostiach.
Chváľte ho, všetci anjeli.
Chváľte ho, všetky jeho zbory.
Nech jeho meno vždy a všade zaznieva vo zvolaní:

Kto je ako Boh!

Žiariví serafíni, roznieťte lásku v našich srdciach
a spolu s nami hlásajte:
Kto je ako Boh!

Cherubíni, plní poznania, poučte nás o pravdách
spásy a spolu s nami hlásajte:
Kto je ako Boh!

Najvyššie tróny, očistite nás od mámenia pýchy
a spolu s nami hlásajte:
Kto je ako Boh!

Nebeské panstvá, vládnite dobrom v našich srdciach
a spolu s nami hlásajte:
Kto je ako Boh!

Nepremožiteľné sily, vyzbrojte našu vrtkavú vôľu
a spolu s nami hlásajte:
Kto je ako Boh!

Neprekonateľné mocnosti, bráňte nás v boji a spolu
s nami hlásajte:
Kto je ako Boh!

Najšľachetnejšie kniežatstvá, privádzajte nás k Prav-
de a spolu s nami hlásajte:
Kto je ako Boh!

Najdôstojnejší archanjeli, vytrvalo nás veďte a spolu
s nami hlásajte:
Kto je ako Boh!

Svätí anjeli, bedlite na cestách nášho života a spolu
s nami hlásajte:
Kto je ako Boh!

Všetky anjelské zbory, neprestajne nás podporujte,
aby sme Boha, jediného v Najsvätejšej Trojici, vždy
mohli náležite velebiť, verne mu slúžiť, milovať ho
celým srdcom a s vďačnosťou ohlasovať jeho slávu
teraz i po všetky veky vekov. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Modlitba ku Kráľovnej anjelov

Mária, Pani neba a zeme, Božia Matka, rodička Bo-
žieho Syna a Syna človeka, Kráľa vesmíru, skrze svoje
materstvo a vďaka dôstojnosti „svojho syna“ Ježiša
Krista, Božieho Syna, stala si sa Kráľovnou anjelov,
na ktorých čele stojí svätý archanjel Michal. Ako
jeho i naša Kráľovná, udeľ mi čo aj v najmenšej mie-
re z plnosti milostí, ktoré si dostala od Pána, keď bol
s tebou vo chvíli zvestovania, a zošli mi ich prostred-
níctvom tvojho archanjela. Nech ostane pri mne,
nech ma spolu s mojím anjelom strážcom chráni
pred pokušeniami zlých duchov, aby som nepremár-
nil(a) tvoje dary a nepretrhol(hla) puto, ktoré ma spá-
ja s Bohom. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Modlitba k Nepoškvrnenej

Žena odetá slnkom, s mesiacom pod nohami, oslo
bodená od akéhokoľvek poškvrnenia dedičným hrie
chom a žiadnym iným nedotknutá, ty si v nebeskej ví
zii bola spojená s Michalom, ktorý so svojimi anjelmi
zvrhol z neba starého hada, diabla a satana, chráň ma
pred každým poškvrnením hriechom. Postav ku mne
tohto archanjela, aby ma strážil, Kráľovná, Matka mi
losrdenstva, sladkosť života a moja nádej. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Modlitba o príhovor

Svätý Michal, archanjel, náš mocný orodovník u Boha!
Z hĺbky srdca ti ďakujeme za prijaté dobrodenia a vedení
pevným presvedčením a živou nádejou prosíme o ďal
šie. Veď si naším patrónom a pomocníkom. Odvolávame
sa dnes na tvoju moc, dobrotu a udivujúcu pohotovosť
slúžiť. Ráč vypočuť naše úpenlivé prosby a príď nám na
pomoc, keď s vnútornou silou k tebe voláme a nepresta
neme vytrvalo volať: Oroduj za nás u Boha!

Boží archanjel, oroduj za nás u Boha!
Zázrak stvorenia,
Najpoprednejšie knieža,
Šermiar vo veciach Boha Stvoriteľa,
Obnoviteľ Božieho poriadku,
Pánov dôverník,
Prvý zvelebovateľ Bohočloveka,
Vlajkonosič Svätého kríža,
Rytier Bohorodičky,
Správca nebeského dvora,
Vojvoda anjelských zástupcov,
Meč trestajúci vzbúrených duchov,
Odveký protivník satana,
Milovník pravdy a pokory,
Príklad blaha,
Vzor modlitby a obetavosti,
Dúha v pokušeniach búrok,
Patrón zomierajúcich,
Blahosklonný merač zásluh,
Zvestovateľ spásy,
Pomocník duší v očistci,
Náš sprievodca do neba,
Anjel strážca Cirkvi,
Ochranca Kristových námestníkov,
Obranca hlavného mesta kresťanstva,
Podporovateľ katolíckych misionárov,
Všetkým slúžiaci duch,
Vysloboditeľ z poroby,
Slávny divotvorca, oroduj za nás u Boha!

Modlime sa.
Mocnár nebies a najlepší obranca duší, očakávame
požehnané účinky tvojho orodovania najprv pre seba
a potom pre tých, ktorých chceš obdarovať milosťami.
Nech naše spoločné úpenlivé prosby sa pre každého
z nás, pre naše rodiny a farnosti, pre všetky spoločen-
stvá, národy a celú svätú Cirkev stanú prameňom Bo-
žieho požehnania po všetky veky vekov. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Prosba o pokoru

Svätý Michal, archanjel, premožiteľ satana, ducha
pýchy, pomôž mi prekonať môj egoizmus, ktorý sa
nechce podrobiť Bohu a jeho svätej vôli. Prihováraj sa
za mňa u Pána, aby som uchvátený(á) Bohom v každej
chvíli života k nemu volal(a): Kto je ako Boh! Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Modlitba utrápených

Svätý Michal, archanjel, požehnaný nebeský duch,
ochranca nešťastných a zarmútených, utiekam sa
k tebe a prosím ťa o pomoc vo chvíľach utrpenia, ne-
pokoja a zármutku.

Boh veľmi často vďaka tvojmu príhovoru utešoval
najutrápenejších a ochraňoval najslabších, čo potvr-
dzuje Sväté písmo a o čom vydávajú svedectvo svätí
otcovia.

Pretože aj ja sa nachádzam vo veľkej núdzi, pros
Boha, aby mi vo svojom nekonečnom milosrdenstve
a prozreteľnosti ráčil prísť na pomoc.
Úpenlivo ťa prosím, sladký a chvályhodný archanjel,
pros Boha, aby ma od tohto utrpenia oslobodil, ak je
to jeho vôľa.

Svätý Michal, archanjel, neopúšťaj ma v potrebe,
ochraňuj ma, aby som s tvojou pomocou bol(a) oslo-
bodený(á) od utrpení, pokušení a hrozieb tohto sve-
ta. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis,
Bratislavae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Modlitba o voľbu povolania

Svätý Michal, archanjel, patrón dobrej voľby, spo-
lu s tebou stojím pred Bohom, Otcom môjho bytia
a mojich osobných dejín. Verím, že má plán môjho
života a neprestajne sa mi prihovára vo svojom slove
a v životných udalostiach.

Ty si premohol satana mečom Božieho slova a celou
bytosťou si si vybral Boha. Vypros mi milosť prijímať
vnuknutia Ducha Svätého a pomôž mi počúvať hlas
Božieho Syna, aby som mohol(a) rozpoznať a vybrať
si cestu zhodujúcu sa s Božou vôľou. Chcem Pána
chváliť aj vtedy, keď mi ukáže životnú cestu v man-
želstve, aj vtedy, keď ma vyzve na cestu zasväteného
života.

Svätý Michal, archanjel, modli sa za mňa, aby som
mal(a) odvahu nasledovať hlas povolania. Nech moja
voľba bude v súlade s tvojím volaním a tvojou voľ-
bou: Kto je ako Boh! Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Modlitba o vytrvalosť

Bože, ty si archanjelovi Michalovi dal silu postaviť sa
v znamení kríža proti mocnostiam zla, nedovoľ, aby
ťažkosti života oslabili dôveru a nádej, ktoré vkladá-
me do teba, ale daj, aby sme ostali vždy verní a vytr-
valí na ceste kresťanského života. Amen

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Modlitba o dobrú smrť

Svätý Michal, archanjel, vodca nebeského vojska,
ktorému Boh zveril prijímanie našich duší po smrti,
zverujem sa pod tvoju mocnú ochranu a prosím, aby
si moju dušu chránil pred pokušeniami teraz a zvlášť
vo chvíli môjho odchodu z tohto sveta. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Modlitba proti mocnostiam temnosti

Milosrdný Otec, vypočuj modlitbu blahoslavenej
Panny Márie. Keď tvoj Syn Ježiš zomieral na kríži,
rozmliaždil hlavu starého hada a všetkých ľudí zveril
Panne Márii, aby bola ich matkou. Nech v nás zažiari
svetlo tvojej pravdy a nech v nás prebýva radosť tvoj-
ho pokoja. Otče, vypočuj modlitbu svätého archan-
jela Michala a všetkých anjelov, služobníkov tvojej
slávy. Ty, ktorý si Bohom nebeského vojska, vzďaľuj
od nás násilie satana. Boh pravdy a milosrdenstva,
prekaz všetky satanské zámery. Boh slobody a milos-
ti, pretrhni ničomné putá. Osloboď nás od všetkých
diabolských úkladov a chráň nás pred každým hrie-
chom, aby sme získali pokoj, ktorý udeľuješ svojim
deťom, aby sme ťa mohli milovať z celého srdca, slú-
žiť ti konaním dobra, vzdávať ti česť a chválu, aby sa
celý náš život stal piesňou na tvoju oslavu.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský,
Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratislavae, die 10 Januarii
2017, Prot. N. 83/2017.)

Modlitba o víťazstvo nad satanom

Bože Otče, všemohúci, vševediaci a všadeprítomný
Stvoriteľ neba a zeme, ty, ktorý zázračným a neomyl-
ným spôsobom vládneš nad celým vesmírom, daj,
aby každý človek plnil tvoju najsvätejšiu vôľu a podľa
nej žil.

Prinavráť od vekov stanovený poriadok, ktorý si dal
stvoreniu. Zmar všetky úmysly satana, ktorý chce
dosiahnuť zničenie celého ľudstva a sveta, lebo sa
všemožne snaží zničiť každého človeka, ktorého si
stvoril na svoj obraz a podobu. Obráň nás, nebeský
Otče, pred všetkými jeho nenávistnými úmyslami,
ochráň svet pred skazou, všetkými pohromami a voj-
nami. Vzhliadni na Ježiša Krista, svojho Syna, ktorý
za nás nevinne položil život na kríži, aby nás svojou
krvou vykúpil. Prosíme ťa o to na príhovor nepoškvr-
nenej Panny Márie, svätého archanjela Michala, an-
jelov a svätých.

Nebeský Otče, úpenlivo ťa prosíme, zachráň nás
a vysloboď z osídel satana, ktoré nám neprestajne
nastavuje. Vzhliadni, nebeský Otče, na našu slabosť
a bezradnosť. Pokorne ťa prosíme, príď na pomoc
svojmu utrápenému ľudu, ukonči panovanie satana.

Svätý Michal, archanjel, postav sa ešte raz na čelo
svojho nebeského vojska a s pokrikom: Kto je ako
Boh! príď nám na pomoc v tomto nerovnom boji
dobra so zlom, aby nad svetom znova zavládol pokoj.
Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Krátke litánie k svätému Michalovi, archanjelovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Ježišu, uslyš nás. Ježišu, vyslyš nás.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý Michal, Boží meč,
Svätý Michal, knieža anjelov,
Svätý Michal, vyzbrojený Božou mocou,
Svätý Michal, premožiteľ démonov,
Svätý Michal, víťaz nad všetkým zlom,
Svätý Michal, záchrana zomierajúcich,
Svätý Michal, od zlých ľudí, osloboď nás.
Svätý Michal, od nešťastí a chorôb,
Svätý Michal, od rozdelenia v rodinách,
Svätý Michal, od vojen a násilníctva,
Svätý Michal, od úkladov proti Cirkvi,
Svätý Michal, od hriechu a zla,
Svätý Michal, od pretvárky a klamstva, osloboď nás.

Modlime sa.
Všemohúci večný Bože, ktorý si svätého archanjela
Michala ustanovil za nášho obrancu, daj, aby sme
našimi pokornými modlitbami získali pokoj srdca
a silu plniť každé dobro z lásky k tebe. Prosíme
o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a Máriu, Božiu
Matku. Amen

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Korunka zvelebovania Boha

V. Bože, príď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz
i vždycky, i na veky vekov. Amen

1. Vzdajme náležitý hold Pánovi,
Kráľovi anjelov.
So svätým Michalom, archanjelom,
a chórom cherubínov,
velebíme ťa, Bože. (3x)
Svätý Michal, archanjel,
zvestovateľ Božej slávy,
oroduj za nás u Božieho Syna.

2. Vzdajme náležitý hold Pánovi,
Kráľovi anjelov.
So svätým Michalom, archanjelom,
a chórom serafínov,
velebíme ťa, Bože. (3x)
Svätý Michal, archanjel,
zvestovateľ Božej slávy,
oroduj za nás u Božieho Syna.

3. Vzdajme náležitý hold Pánovi,
Kráľovi anjelov.
So svätým Michalom, archanjelom,
a chórom trónov,
velebíme ťa, Bože. (3x)
Svätý Michal, archanjel,
zvestovateľ Božej slávy,
oroduj za nás u Božieho Syna.

4. Vzdajme náležitý hold Pánovi,
Kráľovi anjelov.
So svätým Michalom, archanjelom,
a chórom panstiev,
velebíme ťa, Bože. (3x)
Svätý Michal, archanjel,
zvestovateľ Božej slávy,
oroduj za nás u Božieho Syna.

5. Vzdajme náležitý hold Pánovi,
Kráľovi anjelov.
So svätým Michalom, archanjelom,
a chórom mocností,
velebíme ťa, Bože. (3x)
Svätý Michal, archanjel,
zvestovateľ Božej slávy,
oroduj za nás u Božieho Syna.

6. Vzdajme náležitý hold Pánovi,
Kráľovi anjelov.
So svätým Michalom, archanjelom,
a chórom síl,
velebíme ťa, Bože. (3x)
Svätý Michal, archanjel,
zvestovateľ Božej slávy,
oroduj za nás u Božieho Syna.

7. Vzdajme náležitý hold Pánovi,
Kráľovi anjelov.
So svätým Michalom, archanjelom,
a chórom kniežatstiev,
velebíme ťa, Bože. (3x)
Svätý Michal, archanjel,
zvestovateľ Božej slávy,
oroduj za nás u Božieho Syna.

8. Vzdajme náležitý hold Pánovi,
Kráľovi anjelov.
So svätým Michalom, archanjelom,
a chórom archanjelov,
velebíme ťa, Bože. (3x)
Svätý Michal, archanjel,
zvestovateľ Božej slávy,
oroduj za nás u Božieho Syna.

9. Vzdajme náležitý hold Pánovi,
Kráľovi anjelov.
So svätým Michalom, archanjelom,
a chórom anjelov,
velebíme ťa, Bože. (3x)
Svätý Michal, archanjel,
zvestovateľ Božej slávy,
oroduj za nás u Božieho Syna.

So svätým Michalom, archanjelom,
zvelebujeme ťa, Pane, na všetkých oltároch sveta.

So svätým Gabrielom, archanjelom,
ďakujeme ti, Bože, za dielo vtelenia.

So svätým Rafaelom, archanjelom,
prosíme za ľud putujúci do nebeského kráľovstva.

So svojimi anjelmi strážcami,
odprosujeme ťa, Pane, za naše hriechy.

Anjeli, archanjeli, tróny a panstvá,
kniežatstvá a sily, nebeské mocnosti,
cherubíni a serafíni,
zvelebujte Pána naveky. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus
Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratisla-
vae, die 10 Januarii 2017, Prot. N. 83/2017.)

Scroll Up